SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH “ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Thành phố, hướng đến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân… là những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện.

SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  “ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC” - 1

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Du lịch hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2020 của thành phố là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, Sở Du lịch đã triển khai một cách đồng bộ tất cả các nội dung của công tác cải cách hành chính, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và hiện đại hóa hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành du lịch thành phố và tăng cường chất lượng trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng tính tiện ích và sự hài lòng cho tổ chức và người dân… Song song đó, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, nâng cao vai trò của Thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, điều hành, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại.

Nhằm triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính tại đơn vị, Đảng ủy Sở Du lịch đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính”, Sở Du lịch ban hành Quyết định số 93/QĐ-SDL ngày 18 tháng 3 năm 2020 về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 cùng nhiều văn bản, kế hoạch, quyết định khác để triển khai thực hiện nhằm xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực. Đồng thời, Sở Du lịch cũng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nội dung cải cách hành chính đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động đơn vị thông qua các kênh tuyên truyền: Cổng Thông tin điện tử Sở Du lịch, bảng tin, tuyên truyền thông qua lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch, tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục hành chính, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến...

Thực hiện công khai, minh bạch toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch với các hình thức như: niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị, đăng tải trên Cổng dịch vụ công của Thành phố Hồ Chí Minh, Cổng Thông tin điện tử Sở Du lịch thành phố; qua đó, tạo thuận lợi hơn cho công dân, tổ chức trong việc tra cứu, tìm hiểu các thông tin về thủ tục hành chính.

Đặc biệt, từ tháng 3 năm 2019, Sở Du lịch đã triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính (26/26 thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết. Song song đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cắt giảm chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ. Thực hiện nâng cấp Cổng Thông tin điện tử Sở Du lịch và tiến đến rà soát, nâng cấp Hệ thống Chính quyền điện tử. Song song đó, tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với quy trình giải quyết các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết công việc nội bộ tại đơn vị (như: Quy trình công tác thi đua – khen thưởng; Quy trình công tác văn thư – lưu trữ; Quy trình mua sắm tài sản; Quy trình theo dõi ý kiến chỉ đạo…) nhằm chuẩn hóa và theo dõi tiến độ thực hiện các quy trình giải quyết công việc. Nhìn chung, công tác này bước đầu đạt kết quả khả quan,  trong 11 tháng đầu năm 2020 tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt trên 70%; 07/26 thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ so với quy định (chẳng hạn như: rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 - 3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch từ 30 ngày xuống còn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ). Đây là nỗ lực của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức.

SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  “ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC” - 2
Người dân được hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục hành chính điện tử

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thời gian tới Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan về cải cách hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, triển khai đồng bộ quy trình điện tử, quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong 11 tháng đầu năm 2020, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đã được Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng và đạt nhiều kết quả cụ thể, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức. Sở Du lịch thành phố đã rà soát, đăng tải thông tin và niêm yết công khai 26 thủ tục hành chính, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 26/26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Tiếp nhận 3356 hồ sơ (trong đó có 2440 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 72.71%); giải quyết đúng hạn và trước hạn 3138/3141 hồ sơ (trong đó có 2268/3141 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 72.21%); 215 hồ sơ đang giải quyết trong hạn.

SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạp Chí Du Lịch