KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2012

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo


A. MỤC TIÊU CHUNG:

Năm 2012 là năm thứ 2 thực hiện Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2011-2020 của Ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Kế hoạch phát triển 5 năm 2011-2015, do vậy mục tiêu chủ yếu của năm 2012 là phát triển các lĩnh vực bền vững, chuẩn bị cho tiềm lực phát triển lâu dài.

1. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ VIII, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chủ trương chính sách Pháp luật của Nhà nước về công tác Văn hóa – Thể thao – Du lịch… tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội…

Tăng cường chỉ đạo trong việc thực hiện mục tiêu chung các lĩnh vực: Về văn hóa, nghệ thuật: Đẩy mạnh thực hiện chiến lược văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa theo hướng tiên tiến, văn minh, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa và các giá trị tinh thần dân tộc, mang nét đặc trưng của nhân dân Thành phố, nâng cao tính văn hóa trong các hoạt động của nhân dân, xứng tầm văn hóa một đô thị lớn; Về Thể dục – Thể thao: chú trọng đầu tư phát triển thể thao học đường, phong trào luyện tập thể dục – thể thao trong cộng đồng, có chính sách đào tạo và thu hút huấn luyện viên giỏi, vận động viên có thành tích cao, triển vọng, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước và các liên đoàn thể thao, tập trung xây dựng Khu Liên hợp thể thao Rạch Chiếc…; Về Du lịch: Thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững, phát huy tiềm năng và lợi thế, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu du lịch của Thành phố.

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ các nhiệm vụ chính trị, xã hội của Thành phố trên tinh thần đạt nhiều ý nghĩa và tiết kiệm, bảo đảm tiết kiệm, an ninh trật tự xã hội, huy động các nguồn lực để tổ chức các lễ hội, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách để tổ chức lễ hội.

3. Tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực cả 3 lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch. Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng tài năng văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Nâng cao trình độ về lý luận và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trong Ngành.

4. Tập trung xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình thu hút đầu tư du lịch.

5. Phát huy tiềm năng thế mạnh của Thành phố, huy động các nguồn lực để đầu tư, phát triển ngành, đặc biệt quan tâm thực hiện chủ trương xã hội hóa, khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế đầu tư khai thác, phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

6. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra và kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn.

7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong công tác cấp phép, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức quản lý tốt, tăng cường và đẩy mạnh hoạt động đúng mục đích, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp trong toàn Sở, nhằm hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

8. Hoàn chỉnh các đề án, đặc biệt đề án về cải tiến chế độ, chính sách cho đội ngũ vận động viên, văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho ngành.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức các sự kiện lễ hội của Thành phố:

Tập trung tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ các sự kiện, lễ hội lớn của Quốc gia và Thành phố, nhằm góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí và hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, qua đó, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung (như Lễ hội đón chào năm mới 2012; Lễ hội đón giao thừa Xuân Nhâm Thìn; Kỷ niệm lần thứ 82 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương; Kỷ niệm 37 năm ngày thống nhất đất nước; 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỷ niệm lần thứ 65 Ngày Thương binh liệt sĩ; Kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

 2. Lĩnh vực văn hóa, gia đình:

- Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao chất lượng các danh hiệu được công nhận. Xây dựng môi trường văn hóa, đô thị lành mạnh, văn minh, nếp sống thị dân, tôn trọng Pháp luật, kỷ cương, tác phong công nghiệp, từng bước giảm dần sự cách biệt về mức hưởng thụ văn hóa trong nhân dân. Xây dựng ý thức giữ gìn môi trường và văn minh công cộng. Nâng cao tính văn hóa trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội. Đẩy mạnh vận động, nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng và có những giải pháp hữu hiệu để tạo ra bước chuyển căn bản trong việc cưới, tang, lễ hội theo hướng văn minh, tiết kiệm, chống phô trương, lãng phí. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về văn hóa, có giải pháp ngăn chặn hữu hiệu sự xâm nhập của văn hóa không phù hợp, độc hại.

Ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế các quận ven, huyện, xã ngoại thành. Thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng mô hình “Nông thôn mới”. Tiếp tục hỗ trợ xã Tân Thông Hội (Củ Chi) để hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao, phấn đấu đạt 9 tiêu chuẩn xã văn hóa của Thành phố. Tập trung xây dựng nội dung và phương pháp tổ chức hoạt động, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao theo dự án đã duyệt, phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí 6 và 16 đối với 5 xã thí điểm của Thành phố. Tập trung công tác thông tin tuyên truyền và một số hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với từng địa bàn xã xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng các biện pháp thực hiện bình đẳng giới, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình; nhân rộng các mô hình gia đình; triển khai mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình.

Điều chỉnh quy hoạch quảng cáo trên địa bàn thành phố phù hợp với yêu cầu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, mỹ quan đô thị tương xứng với phát triển kinh tế.

Triển khai kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: thu hút, đào tạo tài năng; bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý của lực lượng cán bộ cơ sở phường xã, quận huyện.

Dự kiến chỉ tiêu năm 2012:

- 21% số xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa.

- 60% tổng số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa.

- 21% khu phố, ấp đạy chuẩn ấp văn hóa, khu phố văn hóa.

- 15,83% phường, xã, thị trấn đạt chuẩn phường, xã, thị trấn văn hóa.

- 90% công sở đạt chuẩn công sở văn minh – sạch đẹp – an toàn.

- 80% đơn vị đạt chuẩn đơn vị văn hóa.

3. Lĩnh vực nghệ thuật

Có kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa-nghệ thuật, tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng cao, đậm đà bản sắc dân tộc. Thực hiện quản lý Nhà nước về nghệ thuật biểu diễn, hoạt động sản xuất, phát hành băng, đĩa ca múa nhạc sân khấu; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động phát triển sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn trong thành phố theo đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện kế hoạch biểu diễn nghệ thuật phục vụ hàng năm cho các chương trình xã hội theo chủ trương của Thành phố.

Tiếp tục triển khai thực hiện đề án tổ chức sắp xếp các đơn vị nghệ thuật công lập Thành phố Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ nghệ sĩ.

4. Lĩnh vực di sản:

Triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-BVHTTDL ngày 30.2.2010 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích.

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu tổ chức thực hiện các chương trình, dự án bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa của thành phố: bảo tồn, định hướng phát triển giá trị các di tích đã xếp hạng; ưu tiên tu bổ, tôn tạo, phục hồi chống xuống cấp đối với di tích có nguy cơ bị hủy hoại, trong đó đặc biệt quan tâm đến di tích lịch sử, khảo cổ học; khảo sát các công trình, địa điểm trong danh mục kiểm kê dự kiến xếp hạng Di tích lịch sử Văn hóa (Quyết định 5360); Điều tra, xây dựng bản đồ số về di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố. Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu: 5 di sản văn hóa, di tích lịch sử cấp quốc gia được công nhận trong năm 2012.

Đẩy mạnh công tác quản lý văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố.

Khối bảo tàng: tăng cường giải pháp gắn kết với hoạt động di lịch, thu hút công chúng như liên kết vùng di sản, xây dựng kế hoạch quảng bá và khai thác tiềm năng du lịch sinh thái của huyện Cần Giờ. Nâng chất công tác trưng bày, hiện đại hóa nội dung, đẩy mạnh công tác sưu tầm hiện vật để nâng chất các bộ sưu tập, lập hồ sơ khoa học hiện vật ở các bảo tàng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cấp trang web và tập trung các dự án cải tạo, mở rộng bảo tàng. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động bảo tàng.

5. Lĩnh vực thể dục thể thao cộng đồng:

Vận động thu hút đông đảo lực lượng của cả xã hội tham gia tập luyện, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tăng cường thể chất của nhân dân. Người tập luyện thường xuyên phấn đấu trong năm đạt tỷ lệ 26,5%.

Đẩy mạnh các phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao ở các cấp, ngành theo hướng xã hội hóa thể dục thể thao; triển khai thực hiện liên tịch hợp tác đã ký kết với các ban, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Phối hợp chặt chẽ với Ngành Giáo dục Đào tạo thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ trường Trung học thực hiện giáo dục thể chất trong nhà trường là 100% và tỷ lệ học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể là 99,5%.

Từng bước xây dựng phong trào tập luyện thể thao người khuyết tật để thể thao thật sự trở thành phương tiện giúp người khuyết tật rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể chất, từ đó giúp họ sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Phấn đấu có từ 8-10 vận động viên đạt chuẩn tham dự Paralympic 2012 tại Luân Đôn.

6. Lĩnh vực thể thao thành tích cao:

Triển khai chương trình nguồn nhân lực của thể thao thành phố giai đoạn 2011-2020 cho công tác đào tạo 200 vận động viên thuộc 20 môn thể thao trọng điểm, triển vọng cho bước đường giành huy chương ASIAD, Olympic; đào tạo lực lượng huấn luyện viên, trọng tài có bằng cấp quốc tế; đào tạo chuyên ngành từ 05-10 cán bộ ở các lĩnh vực: Y sinh, dinh dưỡng, hồi phục, thể lực.

Quy hoạch, rà soát, tổ chức 2 hệ thống đào tạo vận động viên các tuyến cho 43-46 môn thể thao. Đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao của Thành phố; tập huấn lực lượng phấn đấu đạt kết quả cao khi tham gia thi đấu tại các Đại hội thể dục thể thao trong nước và Quốc tế như: Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ VIII Nam Định – 2014, SEA Games 27 Myanmar – 2013, Indoor Games và võ thuật châu Á lần thứ I – Qatar-2013, ASIAD lần thứ 17 Hàn Quốc – 2014, Olympic trẻ lần thứ II Trung Quốc – 2014

Tập trung đầu tư xây dựng Khu Liên hợp Thể thao Rạch Chiếc – thực hiện nhiệm vụ quốc gia – đăng cai SEA Games lần thứ 29 năm 2017.

Hình thành Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục – thể thao thành phố trên nền tảng quy hoạch lại cơ sở vật chất của Câu lạc bộ Thể thao Phú Thọ.

Mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế về thể dục thể thao phục vụ cho sự phát triển thể dục, thể thao của Thành phố.

7. Lĩnh vực du lịch:

Năm 2012, toàn thành phố phấn đấu đón 3.780.000 lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng đạt 8%; Doanh thu đạt 58.800 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 20%.

Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố thông qua việc chọn lựa và biểu dương các dịch vụ hàng đầu của Ngành Du lịch Thành phố để giới thiệu, quảng bá rộng rãi với du khách trong và ngoài nước. Đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có và từng bước đưa vào khai thác các sản phẩm, các chương trình du lịch mới gắn với thế mạnh của Thành phố là du lịch mua sắm, du lịch đường sông, du lịch văn hóa – lịch sử.

Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị đến du khách, đặc biệt là các thị  trường tiềm năng. Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch, đặc biệt là các chương trình thể hiện đặc trưng của thành phố như “TP.Hồ Chí Minh – 100 điều thú vị”chương trình xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu du lịch thành phốchương trình hợp tác phát triển du lịch với các đơn vị tỉnh thành bạn, các quốc gia trong khu vực, giới thiệu hình ảnh điểm đến thành phố thông qua nhiều kênh tuyên truyền (báo đài, ngoại giao, hàng không); tham gia tích cực vào các hoạt động của các Tổ chức du lịch quốc tế mà trọng tâm là Tổ chức Xúc tiến du lịch Châu Á – Thái Bình Dương (TPO), nâng chất các sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức định kỳ, đặc biệt là sự kiện Triển lãm quốc tế Du lịch (ITE 2012). Tiếp tục thúc đẩy phát triển sản phẩm tuyến du lịch đường sông, chương trình dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; các chương trình nghệ thuật phục vụ khách du lịch.

Triển khai các công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật du lịch cho các Sở, Ngành, UBND 24 quận, huyện. Tích cực thực hiện cơ chế phối hợp trong hậu kiểm du lịch với các Sở, Ngành, Đơn vị liên quan. Từng bước thực hiện phân cấp công tác hậu kiểm về du lịch cho quận, huyện.

Tập trung triển khai công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực nhằm chuẩn hóa đội ngũ nhân lực ngành du lịch, chú trọng đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập trung đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

8. Lĩnh vực  đầu tư xây dựng cơ  bản:

Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình: xây dựng Trung tâm Nghê thuật Cải lương Trần Hưng Đạo; mở rộng cải tạo Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP. HCM; dự án mua sắm máy scan Thư viện KHHT; mua sắm thiết bị chuyên dụng cho nghiên cứu và ứng dụng KHCN, thể thao cho Trường Nghiêp vụ.

Dự kiến khởi công mới: dự án chống ngập kho hiện vật Bảo tàng Lịch sử, dự án Cải tạo sửa chữa Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật, dự án Di dời Rạp Xiếc và Công viên Gia Định, dự án Trùng tu, tôn tạo Chùa Giác Viên, Địa đạo Phú Thọ Hòa; cải tạo Trụ sở Sở VHTTDL. số 3 Phan Văn Đạt; xây dựng, mở rộng Bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ.

Chuẩn bị đầu tư: Dự án xây dựng Nhà hát Nghệ thuật Tổng hợp Thành phố, Bảo tàng Tổng hợp Thành phố; Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, Khu Liên hợp TDTT Rạch Chiếc, Hệ thống PCCC các bảo tàng, Hệ thống camera an ninh các bảo tàng; Trùng tu tôn tạo Đình An Phú.

9. Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa: tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch  giai đoạn 2011-2015 của Chương trình, với nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chống xuống cấp và tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu; sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể, và lễ hội truyền thống đặc sắc; nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở, đề xuất tổng kinh phí của Chương trình năm 2012 cho thành phố là 27,05 tỷ đồng gồm tiếp tục duy trì 3 dự án thuộc Mục tiêu xây đời sống văn hóa thông tin cơ sở (với kính phí 1,3 tỷ đồng) và 14 dự án thuộc mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa (kinh phí 25,75 tỷ đồng). Trong đó, hỗ trợ thêm kinh phí trùng tu tôn tạo chùa Giác Viên, mộ và đền thờ Phan Chu Trinh; ghi vốn cho trùng tu di tích Chùa sắc tứ Trường Thọ (quận Gò Vấp), Lò gốm cổ Hưng Lợi (quận 8), di tích Giồng Cá Vồ (Cần Giờ), tu bổ tôn tạo di tích quốc gia Hầm bí mật của Ban Tuyên huấn Hoa vận (Quận 6), Cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ, Sơ sở giấu vũ khí của Biệt động thành đánh dinh Độc lập năm 1968, Sở chỉ huy tiền phương phân khu 6 trong chiến dịch Tổng tiến công – nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968 và 4 dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Đặc biệt, đề nghị cấp kinh phí cho dự án Đào tạo cán bộ phục vụ công tác tu bổ, bảo quản, phục chế hiện vật bảo tàng và di tích.

10. Công tác khác

a, Công tác tổ chức bộ máy, đào tạo:

Thực hiện luân chuyển vị trí công tác đối với công chức theo Nghị định 158/CP cho một số phòng ban.

Tiếp tục xây dựng Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Ngành.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, thể dục thể thao năm 2012 và giai đoạn 2011-2015.

Tổ chức thực hiện Đề án hình thành Nhà hát Nghệ thuật phương Nam nếu được Ủy ban Nhân Thành phố phê duyệt.

b, Công tác ứng phó biến đổi khí hậu:

Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường tham mưu Ban Chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng và hoàn thiện kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.

Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu trong chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.

Tiếp tục phối hợp chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về biến đổi khí hậu.

Cử cán bộ tham gia họ tập các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm phục vụ công tác giảng dạy, nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu.

Tiếp tục công tác kiểm tra phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và xây dựng các phương án di dời dân trong năm 2011 tại địa phương được phân công.

c, Công tác phòng chống tham nhũng:

Triển khai cho các phòng ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của Pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo để theo giõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận của Ban Giám đốc Sở, khắc phục các thiếu sót, hạn chế, ngăn ngừa, hạn chế phát sinh tham nhũng.

Thực hiện tốt chế  độ báo cáo định kì về công tác phòng, chống tham nhũng do Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng thành phố.

Xây dựng và triển khai công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với các phòng ban, đơn vị thuộc Sở.

d) Công tác thi đua khen thưởng;

Tổ chức tổng kết công tác thi đua 2011, qua đó biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua.

Phát động phong trào thi đua 2012, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  kế hoạch ngành 2012.

Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và UBND Thành phố phát động.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 39/CT/TW ngày 21/5/2006 của Bộ Chính trị về “Tích cực đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết cá nhân điển hình tiên tiến” trong các cấp ủy Đảng và lãnh đạo các đơn vị  thuộc Sở.

C.CÁC GIẢI PHÁP CHỦ  YẾU:

1. Tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt vai trò quản lý điều hành Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia dình từ thành phố đến quận, huyện. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chỉ đạo của ngành, đẩy mạnh về xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao, tăng cường vai trò các Hiệp hội. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện các Nghị định, văn bản thực hiện các Luật áp dụng từ 2009.

2. Hoàn chỉnh 3 đề án chủ lực quy hoạch phát triển ngành: văn hóa, thể thao, du lịch giai đoạn 2011-2015; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án: quy hoạch hoạt động quảng cáo, karaoke, vũ trường, quy hoạch hệ thống tượng và tượng đài, quy hoạch chi tiết Trung tâm TDTT Rạch Chiếc, điều chỉnh quy hoạch Trung tâm Thi đấu và huấn luyện TDTT Phú Thọ để làm căn cứ, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm.

3. Thực hiện tốt các phong trào thi đua trong toàn Ngành và do thành phố phát động. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Động viên toàn ngành hưởng ứng phong trào thi đua. Chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần thể thao cho nhân dân các huyện vùng ven, khu chế xuất, góp phần hạn chế các tệ nạn, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

4. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2015, định hướng đến năm 2020: tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch hàng năm cho đội ngũ lao động, tổ chức các hội thi tay nghề nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở. Có chính sách đào tạo, đào tạo lại, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho các lực lượng chuyên môn. Cử đội ngũ diễn viên chuyên nghiệp, vận động viên thể thao thành tích cao và trẻ đi đào tạo tại nước ngoài theo Chương trình dài hạn (200 vận động viên triển vọng thộc 16-20 môn thể thao trọng điểm).

5. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý thể thao trên địa bàn, quy hạch, rà soát hệ thống mạng lưới cơ sở vật chất thể dục thể thao. Xây dựng cơ chế thu hút người tài thể thao chuyên gia nước ngoài giỏi cho mục tiêu thành tích quốc tế đã đăng ký. Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên.

6. Hoàn thiện các quy chế tổ chức các hoạt động. Đề xuất với Thành phố quan tâm, đầu tư nguồn ngân sách, tăng kinh phí phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, đặc biệt là cải thiện chế độ, chính sách đãi ngộ cho vận động viên, huấn luyện viên huấn luyện vận động viên thành tích cao, các nghệ sĩ có đóng góp, đầu tư cho các sản phẩm văn hóa chất lượng cao, những người lao động trong lĩnh vực đặc thù của Ngành.

7. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật; Phát hành sách và chiếu bóng phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa; các giải thi đấu thể thao trong hệ thống của toàn quốc, thành phố. Tăng cường giao lưu quốc tế trên các lĩnh vực.

8. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực quản lý, thanh tra, giám sát chỉ đạo tốt các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Điều hành sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước cấp, thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đổi mới công tác phối hợp liên ngành, tăng cường liên kết để quản lý và chỉ đạo các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch một cách đồng bộ trên địa bàn thành phố.

(Nguồn: Báo cáo hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch TP.Hồ Chí Minh)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT