TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” - 1      

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã qua 4 năm hoạt động sôi nổi và thiết thực. Các đơn vị các địa phương đã tổ chức tốt việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh đến các thành viên và nhân dân. Hầu hết cán bộ, nhân viên, công nhân và nhân dân đều nắm cơ bản “đạo đức Bác Hồ”- Đặc biệt là đạo đức “Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”

            Từ nhận thức đó nhiều việc làm theo đạo đức Bác Hồ đã được thực hiện. Những tấm gương cá nhân, đơn vị làm theo đạo đức Bác Hồ … đã nêu gương tốt trong các cơ quan đơn vị và nhân dân. Đó là thành quả lớn từ cuộc vận động này.

            Tuy nhiên cuộc vận động có lúc khá mạnh, có lúc lại trầm lắng. Việc lựa chọn, bình bầu và phát huy tác dụng của các cá nhân, đơn vị là theo đạo đức Hồ Chí Minh còn thiếu đồng đều và sôi nổi. Chúng ta còn để cuộc vận động có lúc trầm lắng. Đó là nhược điểm của các đơn vị và địa phương chưa xem cuộc vận động này là một phong trào liên tục, là động cơ thúc đẩy phong trào cách mạng ở địa phương và đơn vị. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải được xem là xương sống của hoạt động cách mạng ở các địa phương và đơn vị, là động cơ thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước… Sự lơ là, có lúc mạnh, có lúc yếu là việc phải sớm khắc phục để đưa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phát triển tốt và tạo phong trào sôi nổi ở địa phương.

            Năm 2012, là năm thứ 5 của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong điều kiện đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, còn nhiều trở ngại… đòi hỏi cán bộ, nhân viên, công nhân và nhân dân phải sống và làm việc theo tấm gương và đạo đức của Bác Hồ. Chúng ta nhắc nhau: càng khó khăn càng phải sống trong sạch, cần kiệm, công bằng. Phải công khai trong tập thể những khó khăn, trở ngại và chỉ ra cách khắc phục để đưa phong trào đi lên.

            Chúng ta luôn nhớ lời thơ của Tố Hữu “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”. Chúng ta yêu thương Bác, noi theo gương Bác để tạo cuộc sống trong sáng, trung thực và đoàn kết trong cộng đồng, đưa nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc.

K.L

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT