Hơn 120 hiện vật quý hiếm tại triển lãm “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Triển lãm “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ban Tuyên giáo trung ương và Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch đã khai mạc triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam nhằm chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ 3 sắp diễn ra tại Hà Nội. Triển lãm kéo dài tới ngày 27/11, đồng thời được giới thiệu trực tuyến trên website http://trienlamvhnt.vn từ ngày 16/11 đến 31/12.

Hơn 120 hiện vật quý hiếm tại triển lãm “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” - 1

Các vị lãnh đạo khai mạc triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: Quang Thái

Triển lãm quy tụ 320 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu; 123 tài liệu hiện vật quý hiếm được trưng bày theo 6 chuyên đề theo dòng chảy văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.

Hơn 120 hiện vật quý hiếm tại triển lãm “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” - 2

Hơn 120 hiện vật quý hiếm tại triển lãm “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” - 3

Hơn 120 hiện vật quý hiếm tại triển lãm “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” - 4

Một số hiện vật quý được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Quang Thái

Tại triển lãm, công chúng có dịp tìm hiểu nhiều thư, bản thảo, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật, Chủ tịch Hồ Chí Minh với các văn nghệ sĩ, nhà trí thức, nhà khoa học Việt Nam: Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ Văn hóa, ngày 28/2/1957, sách “Con người xã hội chủ nghĩa” (1961)… Triển lãm trưng bày theo từng chủ đề cụ thể:

Chuyên đề 1: "Văn hóa Việt Nam trước năm 1930" giới thiệu khái quát, sơ lược về lịch sử văn hóa Việt Nam qua những hình ảnh về quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông.

Chuyên đề 2: "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam" gồm những hình ảnh, hiện vật, tài liệu, thư, bản thảo, tác phẩm của Người về văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là sự quan tâm tới di sản văn hóa truyền thống của Người.

Chuyên đề 3: "Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa" tập trung giới thiệu các văn bản, nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ đại hội Đảng. Trong đó, có "Bản Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943", là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ.

Chuyên đề 4: "Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước" trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật làm nổi bật những đóng góp của văn hóa, nghệ thuật trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc qua các giai đoạn từ năm 1930 đến 1975.

Chuyên đề 5: "Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước" gồm những hình ảnh làm nổi bật những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, du lịch và thể thao trong nước, cùng các hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.

Chuyên đề 6: "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc" gồm các ảnh, tư liệu và số liệu về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong những năm qua, như việc bảo quản, tu bổ, phục hồi các di sản được UNESCO ghi danh, các di tích lịch sử quốc gia được xếp hạng, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tấn An

CLIP HOT