Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2015) 85 MÙA XUÂN DƯỚI NGỌN CỜ QUANG VINH CỦA ĐẢNG

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mùa xuân năm Canh Ngọ, ngày 3/2/1930, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ mùa xuân năm ấy, mỗi độ Tết đến Xuân về toàn dân tộc lại háo hức mừng Đảng, đón Xuân. Xuân Ất Mùi 2015 đang về trên khắp quê hương, đất nước Việt Nam, 85 mùa xuân dưới ngon cờ vinh quang của Đảng, Đảng đã  mang lại những mùa xuân rực rỡ cho đất nước

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2015) 85 MÙA XUÂN DƯỚI NGỌN CỜ       QUANG VINH CỦA ĐẢNG - 1

Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược và biến nước ta thành thuộc địa. Nhiều phong trào yêu nước và các cuộc khởi nghĩa vũ trang từ Nam đến Bắc đã diễn ra sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết yêu nước nhưng đều thất bại do thiếu đường lối đúng đắn. Nước ta đứng trước một cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.

Ngày 3-2-1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, thành lập một Đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại và mốc son lịch sử trong tiến trình cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, tạo cơ sở vững chắc cho việc tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc; là sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Từ đây, giai cấp công nhân Việt Nam thông qua Đảng tiên phong của mình bước lên vũ đài chính trị, thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang: lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Ngay từ khi ra đời, với đường lối cách mạng đúng đắn, Đảng ta đã lãnh đạo quần chúng dấy lên phong trào cách mạng rộng khắp cả nước mà đỉnh cao là Xô-viết Nghệ Tĩnh. Cao trào cách mạng 1930 - 1931, cao trào Mặt trận dân chủ Đông Dương 1936 - 1939, đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đây là thắng lợi điển hình của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do chính đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, lần đầu tiên thắng lợi ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá, với thắng lợi vĩ đại này, "chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi, đã lãnh đạo thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc".

Ngay sau khi ra đời, Nhà nước ta đã phải đương đầu với thù trong, giặc ngoài. Trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", Đảng ta - đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - đã lãnh đạo nhân dân kiên quyết chiến đấu bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Hưởng ứng "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên đánh giặc, cứu nước, đỉnh cao là chiến thắng oanh liệt Điện Biên Phủ, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Hiệp nghị Giơ-ne-vơ 1954 đã mở đường đưa miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng ngay sau đó, cách mạng Việt Nam lại phải đương đầu với đế quốc Mỹ xâm lược. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đại hội lần thứ IV (12-1976) của Đảng đã quyết định đường lối Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa trong phạm vi cả nước. Đại hội lần thứ VI năm 1986 của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đánh dấu một bước ngoặt đột phá trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta. Đại hội VII (6-1991) của Đảng đã thông qua "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội".

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2015) 85 MÙA XUÂN DƯỚI NGỌN CỜ       QUANG VINH CỦA ĐẢNG - 2

Sự nghiệp đổi mới đất nước trong gần 30 năm qua, đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta có sự thay đổi cơ bản và toàn diện, tăng trưởng kinh tế với nhịp độ tương đối nhanh, nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa được xây dựng bước đầu, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa được đẩy mạnh; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân do Đảng lãnh đạo được củng cố và tăng cường; sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên nhiều; vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Những thành tựu to lớn đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Điều rất quan trọng là sau 30 năm lãnh đạo và chỉ đạo công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta ngày càng tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm; nhận thức về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta ngày càng sáng tỏ hơn.

Suốt 85 năm dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua bao gian nan thử thách, đưa Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện đi theo Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên Chủ nghĩa Xã hội./.

PHẠM PHÚ BÌNH

 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo