Cần Giờ quyết tâm xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp để phát triển kinh tế nông thôn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đó là mục tiêu của kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn huyện Cần Giờ giai đoạn 2023 – 2025 do UBND Huyện Cần Giờ ban hành ngày 5/6.

Cần Giờ quyết tâm xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp để phát triển kinh tế nông thôn - 1

Lớp tập huấn chuyển đổi số trong nuôi trồng thủy sản cho nông dân Cần Giờ.

Xây dựng lực lượng lao động nông thôn có kiến thức, tay nghề cao

Theo kế hoạch, Cần Giờ sẽ hỗ trợ đào tạo hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp để họ trở thành lực lượng chính trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng lực lượng lao động nông thôn có kiến thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao kỹ năng và hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Mục tiêu thứ hai của kế hoạch là tập trung đào tạo cho lao động nông thôn để thực hiện hiệu quả tiêu chí về lao động trong Bộ tiêu chí nông thôn mới và các hợp phần của các chương trình giai đoạn 2021 - 2025 (hợp phần du lịch nông nghiệp, nông thôn, OCOP, chuyển đổi số và phát triển kinh tế nông thôn); đào tạo nằm đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn; đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ và chuyển đổi số trong nông nghiệp; đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; chuyển đổi một bộ phận lao động sang làm nông nghiệp dịch vụ, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu, đem lại thêm công ăn việc làm, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét hơn về chuyển đổi nghề nghiệp, tăng thu nhập cho người dân lao động nông nghiệp.

Mục tiêu cụ thể, Cần Giờ phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt trên 87 %, duy trì tỷ lệ lao động có việc làm trên lực lượng lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động đạt từ 95 % trở lên. Đào tạo nghề cho 850 lao động nông thôn làm nông nghiệp đáp ứng nhu cầu lao động cho các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giờ, trong đó tập trung đào tạo để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (đào tạo trình độ sơ cấp , đào tạo trình độ dưới 3 tháng ), cụ thể là đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho 600 lao động; đào tạo nghề trình độ dưới 3 tháng cho 250 lao động.

Đào tạo gắn với du lịch nông thôn

Định hướng ngành nghề đào tạo, UBND Huyện Cần Giờ xác định, sẽ đào tạo các nghề để phục vụ các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, đề án mà ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì.

Bên cạnh đó là đào tạo nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, phát triển sản phẩm OCOP, các sản phẩm mang đặc trưng của huyện Cần Giờ gắn với du lịch nông nghiệp nông thôn.

Đào tạo cho người lao động biết ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các quy trình sản xuất tốt, tiên tiến, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, an toàn thực phẩm, thích ứng biến đổi khí hậu. Đào tạo cho người lao động nắm biết được các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp thông minh, quy trình kỹ thuật mới, công nghệ mới trong sản xuất, chế biến, quản lý vùng chuyên canh, truy suất nguồn gốc, mô hình kinh tế tuần hoàn sử dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp. Phát triển quản lý chuỗi cung ủng nông sản từ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Cần Giờ quyết tâm xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp để phát triển kinh tế nông thôn - 2

Nông dân Cần Giờ đi tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả.

Đặc biệt, Cần Giờ sẽ bổ sung đào tạo các nghề mới, nghề đặc thù thu hút nhiều lao động và đáp ứng với các yêu cầu phát triển kinh tế nông thôn trong thời gian tới; dịch vụ nông nghiệp nông thôn, sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản, thủy sản, kinh doanh nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số, cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp.

UBND Huyện Cần Giờ giao Phòng Kinh tế chủ trì thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện; chủ trì, phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội , UBND các xã, thị trấn xác định nhu cầu học nghề, xây dựng kế hoạch đào tạo cho lao động nông thôn hằng năm…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.Nguyệt

CLIP HOT