Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố phát động. Tham gia thực hiện tốt các nội dung ký kết giao ước thi đua cụm 5 thành phố trực thuộc trung ương, thi đua Khối IV các sở, ngành văn hóa xã hội của Thành phố và phong trào thi đua do Sở phát động.

PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2010 – 2015


Ngày 30/3/2010, ông Nguyễn Thành Rum – Thành ủy viên – Giám đốc Sở VHTT&DL&DL TPHCM đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2010 – 2015) trong toàn ngành với nội dung chính như sau:

  1. Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện chỉ thị 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” trong các cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị và các đoàn thể quần chúng.
  2. Phát động phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh và quốc phòng của Thành phố giai đoạn (2010 – 2015), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trước mắt tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch công tác của Sở VHTT&DL TPHCM năm 2010, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
  3. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn. Qua đó, xây dựng ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Tích cực vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động ra sức học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  4. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải tiến thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước. Thanh tra giám sát chỉ đạo tốt các hoạt động trong bốn lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Tích cực phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác. Tích cực tổ chức thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàa kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
  5. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, công đoàn và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại cơ sở. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, quy chế làm việc tại cơ quan, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, đoàn kết nội bộ. Hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, du lịch và các hoạt động xã hội khác, qua đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  6. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua như xác định mục tiêu thi đua, nội dung thi đua phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Phát huy tính chủ động sáng tạo ở cơ sở. Từng đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua cụ thể để triển khai trong cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị hàng tháng, hàng quý, hàng năm, có đánh giá kết quả thi đua của cá nhân và tập thể.
  7. Sau mỗi đợt thi đua phát hiện các mô hình, các gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng. Tổ chức suy tôn, bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời, đồng thời cấp trên chủ động phát hiện, xem xét, đánh giá và khen thưởng thành tích cấp dưới, không để các đơn vị tự đánh giá thành tích và yêu cầu cấp trên khen thưởng như hiện nay; khen thưởng phải dựa trên kết quả của phong trào thi đua và thành tích thực chất của các tập thể và cá nhân đóng góp cho phong trào thi đua.
  8. Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và nhân điển hình tiên tiến ở cơ sở cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát và hướng dẫn việc thực hiện các quy trình về công tác thi đua – khen thưởng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở cơ sở như tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực nhiệt tình công tác, phẩm chất đạo đức nhằm nâng cao hơn nữa công tác tham mưu, thẩm định, đề xuất khen thưởng. Gắn công tác thi đua khen thưởng với công tác quản lý, sử dụng, quy hoạch và đề bạt cán bộ, nhất là những gương điển hình người tốt, việc tốt, những nhân tố mới thật sự nổi trội trong phong trào thi đua.
  9. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố phát động. Tham gia thực hiện tốt các nội dung ký kết giao ước thi đua cụm 5 thành phố trực thuộc trung ương, thi đua Khối IV các sở, ngành văn hóa xã hội của Thành phố và phong trào thi đua do Sở phát động.

P.V