TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2012

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Căn cứ Công văn số 914/BTNMT- TCBHĐVN, ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam, năm 2012;

Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM  tại công văn số 2636/VP-UBND ngày 12/2/2012 về tổ chức các hoạt động  hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam, năm 2012.

TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2012 - 1

Khu Du lịch Princes D’Annam – Bình Thuận. Ảnh: Minh Hiếu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam, năm 2012 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại, tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương đến toàn thể cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho sự phát triển bền vững của đất nước, cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của Tổ quốc.

TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2012 - 2

Màu xanh trên đảo Phú Quý – Bình Thuận. Ảnh: Quốc Cường

- Đẩy mạnh các hoạt động của Ngành, để tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thành phố tiếp nối truyền thống xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; góp phần khẳng định vị thế Việt Nam là một quốc gia mạnh về biển.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ:

1. Để  thiết thực hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam, năm 2012, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM xác định đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, không chỉ có ý nghĩa sâu sắc và mang tầm quốc gia, mà còn có ý nghĩ cả về phương diện quốc tế. Do đó, yêu cầu Thủ trưởng các ban, đơn vị trực thuộc, phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa 24 quận - huyện nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền biển và hải đảo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo; về công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo hiện nay.
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề về công tác quản lý khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
- Tổ chức sáng tạo các ca khúc thể hiện tình yêu đối với Biển và Hải đảo Việt Nam.
- Tổ chức biểu diễn nghệ thuật lồng ghép các ca khúc có nội dung tuyên truyền về biển đảo và hải đảo trong phục vụ vùng sâu, vùng xa, khu chế xuất, học sinh sinh viên và các chương trình khác.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng hướng về chủ đề Ngày Môi trường Thế giới (05/6), ngày Đại dương Thế giới (08/6) và Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam, năm 2012.
- Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam, năm 2012 ở những nơi công cộng, đường phố chính và tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa - xã hội, làm thay đổi nhận thức, thói quen, lối sống trong cộng đồng theo hướng thân thiện với môi trường.
- Tăng cường đưa tin, chuyên mục, bài viết tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng về ý nghĩa của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới trên tạp chí, website của Sở cũng như các đơn vị trực thuộc. Tổ chức đăng các nội dung thuộc chủ đề của Tuần lễ và chuyển các tiêu đề hoặc khẩu hiệu có liên quan sang màu màu xanh nước biển (xanh dương) đối với các ấn phẩm báo chí, nhằm tạo thêm sự quan tâm của công chúng.

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sự tham gia hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ giã các phòng ban, đơn vị trực thuộc trong thực hiên hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam là việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm góp phần vào việc giữ cho đại dương của nhân loại được khỏe mạnh, đặc biệt là cho các thế hệ tương lai của chúng ta. Phát huy sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa X đã đề ra. Việc làm này càng có ý nghĩa hơn khi cả nước đang nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu. Vì vậy, đề nghị các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách các khối khẩn trương chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc nhanh chóng tổ chức thực hiện ngay các hoạt động hưởng ứng chủ trương này.

2. Giao Phòng Văn hóa Gia đình
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa quận huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng hướng về chủ đề Ngày Môi trường Thế giới (05/6), ngày Đại dương Thế giới (08/6) và Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam, năm 2012.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững và quản lý thống nhất phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh.
- Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa- xã hội làm thay đổi nhận thức, thói quen, lối sống cộng đồng theo hướng thân thiện với môi trường.

3. Giao Phòng Nghệ thuật
- Phối hợp với Hội Âm nhạc Thành phố sáng tác các ca khúc  thể tình yêu với Biển và Hải đảo Việt Nam, in sang đĩa gởi các phòng ban, đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa 24 quận- huyện để phát động rộng rãi đến nhân dân.
- Phối hợp Trung tâm Văn hóa Thành phố và các đơn vị khối nghệ thuật, tổ chức biểu diễn văn nghệ, lồng ghép các ca khúc có nội dung tuyên truyền về biển và hải đảo trong phục vụ vùng sâu vùng xa, khu chế xuất, học sinh sinh viên và các chương trình khác…

4. Giao Trung tâm Thông tin triển lãm:
- Tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng  Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam, năm 2012 ở những nơi công cộng, đường phố chính và tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại (có nội dung hướng dẫn kèm theo).
- Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa tổ chức diễu hành xe loa tại trung tâm thành phố và các quận- huyện với chủ đề hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam, năm 2012.


5. Giao Báo Thể thao, Tạp Chí Du lịch TPHCM thực hiện viết tin, chuyên mục, bài viết  tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng về ý nghĩa của Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam. Tổ chức đăng các nội dung thuộc chủ đề của Tần lễ và chuyển các tiêu đề hoặc khẩu hiệu có liên quan sang màu xanh nước biển (xanh dương) đối với các ấn phẩm báo chí.
6. Tất cả các phòng ban, đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa 24 quận- huyện nghiêm túc thực hiện tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2012, thông qua các hoạt động cụ thể và phổ biến trên Website của các đơn vị. Đồng thời, có hình thức khen thưởng thích đáng cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, điển hình trong việc thực hiện tốt nội dung này.
Yêu cầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa 24 quận- huyện báo cáo kết quả thực hiện gởi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Kế hoạch) trước ngày 10/6/2012 để tổng hợp báo cáo trình UBND TPHCM đúng tiến độ.

Khẩu hiệu tuyên truyền – Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, năm 2012

1. Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.
2. Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển!
3. Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta.
4. Đại dương của sự sống – Hãy bảo tồn sự sống của đại dương!
5. Sức mạnh Việt Nam, tinh thần Việt Nam vì một màu xanh biển, đảo.
6. Việt Nam mạnh về biển, làm giàu từ biển.
7. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020!
8. Tất cả vì Biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc!
9. Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc!
10. Bảo vệ Đại dương – Trách nhiệm của chúng ta – Trách nhiệm của thế hệ trẻ!
11. Đại dương xanh – Tương lai xanh.
12. Thế hệ trẻ - Nguồn lực phát triển kinh tế biển, đảo Việt Nam.
13. Tất cả vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
14. Bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo Việt Nam là trách nhiệm của chúng ta
.

PV
(Nguồn: Kế hoạch số 1916/SVHTTDL-KH, ngày 24.4.2012)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT