TP.HCM khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

TP.HCM khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm - 1

Ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch Hội đồng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện theo Kết luận 14 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Thành viên Hội đồng là lãnh đạo các sở, ban ngành. Tổ giúp việc do Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ Trần Minh Tiến làm Tổ trưởng.

Hội đồng sẽ nhận xét, đánh giá đề án đảm bảo sự cần thiết, mục đích, yêu cầu; phạm vi, đối tượng của đề án cũng như hiệu quả và tính khả thi của nội dung, tác động của Đề án; thời gian và nguồn lực tổ chức thực hiện. Tổ giúp việc có trách nhiệm tham mưu Hội đồng nhận xét, đánh giá đề án đảm bảo các nội dung trên; tham mưu biên bản họp Hội đồng và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch hội đồng giao.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng; cuộc họp Hội đồng được thể hiện bằng biên bản.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thành lập Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp đánh giá dự thảo đề án. Dự thảo đề án được gửi cho các thành viên Hội đồng chậm nhất trong thời hạn 5 ngày làm việc trước ngày tổ chức họp Hội đồng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.N

CLIP HOT