PHÁT ĐỘNG THI ĐUA XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG  VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ - 1     
Ông Đinh Đức Lập – Tổng Biên tập Báo Đại đoàn Kết tại Lễ phát động

Sáng ngày 14/10, tại Nha Trang, Báo Đại Đoàn Kết đã tổ chức phát động thi đua với nội dung: Báo Đại Đoàn Kết đồng hành với Cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, với mục tiêu “ Xây dựng nông thôn mới, khu đô thị văn minh.” Lễ phát động đã được phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Khánh Hòa cùng nhiều doanh nghiệp trong tỉnh. Theo đó, Báo Đại Đoàn Kết đóng góp nguồn cung cấp thông tin chính thức làm tài liệu nghiệp vụ và kinh nghiệm cho cán bộ trong hệ thống Mặt trận các cấp. Phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện chức năng giám sát cộng đồng. Cuộc vận động này được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động nhằm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Một số xã, phường trên phạm vi cả nước được chon triển khai làm điểm, tuyên truyền vận động đến từng người dân, gia đình, khu dân cư. Có hai danh hiệu thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” là “Gia đình Văn hóa” và “Khu Dân cư Văn hóa”. Việc bình xét và công nhận các danh hiệu hằng năm từ ngày 1-10 đến 18-11-2011.

Tin ảnh : Khuê Việt Trường.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT