Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch năm 2020

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Sở Du lịch Thành phố ra thông báo điều chỉnh Phụ lục chỉ tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch năm 2020.

Theo đó, điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch số 1789/KH-SDL ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Du lịch năm 2020, cụ thể:

  1. Vị trí Hành chính tổng hợp
  2. Số lượng: 01
  3. Mã ngạch:01.004
  4. Chức danh nghề nghiệp:Cán sự
  5. Chuyên môn, nghiệp vụ:

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành sau đây: Hành chính công; quản lý nhà nước, luật, văn thư lưu trữ, quản trị văn phòng, quản trị nhà hàng- khách sạn.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa trở lên.

Lưu ý: Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ TOEFL, TOEIC, IELTS hoặc tương đương (một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa)  thay thế chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

II. Vị trí Tổ chức nhân sự

  1. Số lượng: 01
  2. Mã ngạch:01.004
  3. Chức danh nghề nghiệp:Cán sự
  4. Chuyên môn, nghiệp vụ:

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành sau đây: Tổ chức nhân sự; quản trị nhân lực; quản trị nguồn nhân lực; luật; hành chính công; quản lý nhà nước.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa trở lên.

Lưu ý: Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ TOEFL, TOEIC, IELTS hoặc tương đương (một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa)  thay thế chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Các nội dung còn lại của Kế hoạch số 1789/KH-SDL ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Sở Du lịch về Tổ chức tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Du lịch năm 2020 không thay đổi.

(Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạp Chí Du Lịch