Thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - 1

UBND TPHCM vừa có Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND, do Ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch UBND TPHCM ký ngày 06 tháng 10 năm 2014, về việc thành lập Sở Du lịch TPHCM.

Được thành lập trên cơ sởtáchchức năng quản lý Nhà nước về du lịch từ Sở VHTTDL TPHCM, Sở Du lịch TPHCM là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM, giúp UBND TPHCM thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn TPHCM; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tố chức, biên chế và công tác của UBND TPHCM; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ VHTTDL.

Sở Du lịch TPHCM có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước; Tên giao dịch, đối ngoại là "DEPARTMENT OF TOURISM OF HO CHI MINH CITY"; Trụ sở đặt tại số 140, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

 Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Du lịch TPHCM

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch

Chấp hành và tổ chức thực hiện đúng Pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về quản lý du lịch. Nghiên cứu, cụ thế hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, trình UBND TPHCM ban hành, nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc thực hiện các chế độ chính sách về quản lý ngành, lĩnh vực thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Sở Du lịch TPHCM. Nghiên cứu, trình UBND TPHCM chương trình, biện pháp cải cách hành chính Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về du lịch;

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục Pháp luật theo chuyên Ngành Du lịch; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội, đơn vị cơ sở, doanh nghiệp và các cá nhân trong việc thi hành các văn bản quy phạm Pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với UBND TPHCM và Bộ VHTTDL sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các chính sách chế độ có liên quan đến hoạt động du lịch phù hợp thực tế TPHCM;

Tố chức thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, trình Bộ VHTTDL cấp Giấy phép cho doanh nghiệp; cấp, đổi, thu hồi thẻ Hướng dẫn viên du lịch, Thuyết minh viên du lịch và giấy chứng nhận xe ô tô đủ điều kiện phục vụ khách du lịch; thẩm định, tái thẩm định cấp biển hiệu Dịch vụ Du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; thẩm định cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp lữ hành nước ngoài tại TPHCM; thẩm định, tái thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao, tiêu chuẩn tối thiểu; cấp chứng nhận bồi dưỡng ngắn hạn nghề du lịch; cấp, thu hồi các loại thẻ, giấy phép, văn bằng, chứng chỉ khác thuộc thẩm quyền của Sở Du lịch TPHCM, theo quy định của Pháp luật và các chức năng, nhiệm vụ khác được quy định trong Luật Du lịch.

 Công tác quy hoạch và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực ngành

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển (hàng năm, dài hạn) của ngành, căn cứ theo chiến lược phát triến kinh tế - xã hội chung của TPHCM, của Bộ VHTTDL trình UBND TPHCM phê duyệt;

Tham gia nghiên cứu, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học và tham gia nghiên cứu xây dựng các chương trình, dự án đầu tư phát triển Ngành Du lịch trình UBND TPHCM và Bộ VHTTDL; kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển và đề tài khoa học về Ngành Du lịch trên địa bàn TPHCM;

Tham mưu, đề xuất ủy UBND TPHCM, Bộ VHTTDL xem xét, công nhận và phân cấp quản lý, khai thác, sử dụng các khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch và các tài nguyên du lịch trên địa bàn TPHCM;

Chủ trì, phối hợp vói các sở, ngành và các Quận, Huyện nghiên cứu các mô hình, giải pháp bảo vệ an ninh trật tự cho khách du lịch, bảo đảm trật tự trị an cho cộng đồng dân cư, vệ sinh môi trường tại các khu, tuyến, điểm du lịch, tham mưu trình ủy UBND TPHCM ban hành chủ trương thực hiện.

 Công tác thống kê

Phối hợp với Cục Thống kê thực hiện chế độ thống kê thông tin kinh tế (số lượng khách du lịch, Thị trường, doanh thu...) trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn TPHCM theo quy định, để phục vụ cho công tác báo cáo, nghiên cứu khoa học; dự báo xây dựng chiến lược phát triển du lịch và kinh tế xã hội TPHCM;

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo thống kê theo quy định. Tiếp nhận, xử lý, phân tích số liệu thống kê trong lĩnh vực du lịch, cung cấp cho công tác nghiên cứu, thống kê của ngành, của UBND TPHCM và Bộ VHTTDL, phục vụ cho công tác quản lý ngành. Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của TPHCM.

 Công tác tài chính

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, xây dựng, trình ủy UBND TPHCM dự toán kinh tế tài chính cho các chương trình hoạt động của ngành theo quy dinh;

Phối hợp với Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra thực hiện đúng các quy định về tài chính, đúng theo mục tiêu chương trình được duyệt.

 Công tác kiểm tra, thanh tra

Hướng dẫn, thanh – kiểm tra các tổ chức kinh tế, các cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động và kinh doanh trong lĩnh vực du lịch về việc thực thi các chủ trương, chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước về du lịch. Tham mưu, kiến nghị, đề xuất các giải pháp chấn chỉnh, ổn định tình hình hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch theo quy định của Pháp luật;

Giải quyết các sự việc trạnh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực du lịch;

Quyết định hoặc đề nghị UBND TPHCM ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong hoạt dộng đu lịch, trên địa bàn TPHCM theo quy định Pháp luật.

 Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định Pháp luật và theo phân công của UBND TPHCM.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch cho UBND quận - huyện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM giao, ủy quyền hoặc theo quy định của Pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 16.10.2014

 Thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - 2

P.V

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo