Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 02 tháng 03 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch. Tạp chí Du lịch TPHCM đăng tải toàn văn Bộ Quy tắc này:

Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch - 1

Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch - 2

Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch - 3

Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch - 4

Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch - 5

Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch - 6

Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch - 7

Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch - 8

Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch - 9

Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch - 10

Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch - 11

Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch - 12

Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch - 13

Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch - 14

Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch - 15

Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch - 16

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo