Kỳ 1: Dựng trường, mở mang kiến thức cho dân chúng

Kỳ 1: Dựng trường, mở mang kiến thức cho dân chúng

Việc thành lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục (ĐKNT) khởi đầu một phong trào yêu nước chống phong kiến chống thực dân với tính chất hoàn toàn mới chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam. Đây là nơi dạy cho đông đảo đồng bào các kiến thức cần thiết để làm cho dân giàu nước mạnh, cuối cùng tiến tới mưu đồ sự nghiệp giải phóng đất nước.

Kỳ 2: Tôn vinh tân học, tiếp thu văn minh phương Tây

Kỳ 2: Tôn vinh tân học, tiếp thu văn minh phương Tây

Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục được nhân dân ta vốn giàu lòng yêu nước và hiếu học hăng hái hưởng ứng, ủng hộ. Số học viên từ khoảng dăm chục lúc đầu sau vài tháng lên tới mấy nghìn, và tiếp tục tăng dần.

Kỳ 3: Cuộc cách mạng về giáo dục

Kỳ 3: Cuộc cách mạng về giáo dục

Muốn mở dân trí, phải kiên quyết đả phá nạn hủ nho. Muốn phổ cập giáo dục thì phải dùng chữ Quốc ngữ. Nhờ biết chữ Quốc ngữ mà tư duy, trí tuệ của người Việt được giải phóng, mở mang, tiến những bước nhảy vọt hơn hẳn mấy nghìn năm trước.

CLIP HOT