SỞ VHTTDL TPHCM: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA 2014

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

SỞ VHTTDL TPHCM: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA 2014 - 1

Hội nghị triển khai công tác và phát động thi đua Ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch năm 2014, đã được Sở VHTTDL TPHCM tổ chức sáng ngày 27.2.2014 tại Nhà hát TPHCM.

Đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có Ông Hứa Ngọc Thuận – Thành Ủy viên , Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Ông Lê Văn Hùng – Quyền Giám đốc Cục Công tác phía Nam, Bộ VHTTDL, cùng cán bộ, nhân viên Ngành VHTTDL TPHCM

Ông Lê Tôn Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Sở VHTTDL TPHCM, đã đọc báo cáo tổng kết, nêu bật những thành tích xuất sắc của Ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch trong năm 2013 và phương hướng công tác thi đua toàn Ngành VHTTDL TPHCM trong năm 2014.

SỞ VHTTDL TPHCM: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA 2014 - 2

Trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị về phương hướng hoạt động thi đua trong năm 2014, Ông Hứa Ngọc Thuận – Thành Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã biểu dương nỗ lực của Ngành VHTTDL TPHCM trong năm 2013, đồng thời đã lưu ý những hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực VHTTDL, phấn đấu hoàn thành tốt công tác trong năm 2014. Về việc tách Sở Văn hóa, Thể thao và thành lập Sở Du lịch TPHCM, lãnh đạo UBND TPHCM đã có chủ trương, đã có báo cáo với Thủ tướng, Bộ Nội vụ, Bộ VHTTDL, đang chờ quyết định của Thủ tướng, Ban Lãnh đạo Sở VHTTDL TPHCM cần có biện pháp chuẩn bị kịp thời cho chủ trương thành lập Sở Du lịch TPHCM được thành công tốt đẹp.

SỞ VHTTDL TPHCM: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA 2014 - 3

Việc tuyên dương thành tích các đơn vị và các cá nhân xuất sắc trong năm 2013, toàn Ngành VHTTDL TPHCM đã long trọng tổ chức đón nhận Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng, Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ VHTTDL, Cờ thi đua và Bằng khen của UBND TPHCM… Riêng Tạp Chí Du lịch TPHCM đã vinh sự đón nhận Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc 2013 của Chủ tịch UBND TPHCM – Ông Lê Hoàng Quân (QĐKT số 173, ký ngày 10.01.2014) và Bằng khen của UBND TPHCM: “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục, 2012-2013, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố” (QĐ 172/QĐUB, ngày 10.01.2014)

S VHTTDL TPHCM: Phát động phong trào Thi đua yêu nước 2014

Thực hiện Chỉ thị số: 725-CT/TTg ngày 17 tháng 05 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011 – 2015) theo Nghị quyết Đại hội lần XI của Đảng.

Thực hiện Chỉ đạo của UBND TPHCM về việc phát động phong trào Thi đua yêu nước năm 2014.

Căn cữ Quyết định số 27/QĐ-BVHTTDL ngày 06/01/2014 của Bộ VHTTDL về nội dung phong trào thi đua năm 2014 với chủ đề “Trách nhiệm, kỷ cương, Tiết kiệm, hiệu quả”

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2014 của Sở; ban Giám đốc Sở VHTTDL xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014 với mục đích, yêu cầu và nội dung như sau:

I/ Mục đích yêu cầu:

- Tập trung tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao ý thức về thi đua trong cán bộ công chức, người lao động, Văn nghệ sĩ, Huấn luyện viên, Vận động viên toàn Ngành.

- Thực hiện chủ đề năm do Trung ương phát động và chỉ đạo của Bộ VHTTDL với tinh thần: Mỗi cụm, khối thi đua cần nêu được nội dung phát động phong trào thi đua, tính chất phải thiết thực, gắn liền với chức năng nhiệm vụ của đơn vị và kế hoạch của Sở, chỉ thị của UBND TPHCM, trong đó chú trọng đến khẩu hiệu hành động của Cụm, Khối; qua đó tạo động lực để vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành, góp phần phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2014 của TPHCM.

- Các tập thể và từng cá nhân tự nguyện, hăng hái đăng ký thi đua, mỗi cơ quan đơn vị cần xây dựng và lựa chọn các mô hình tốt, gương điển hình tiên tiến để biểu dương tôn vinh và nhân rộng.

- Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ thị các tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, mỗi phong trào thi đua yêu nước cần phải xác định rõ chủ đề, nội dung hình thức, chỉ tiêu thi đua và thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở theo chuyên đề và theo kế hoạch năm của từng đơn vị và tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm để kịp thời rút kinh nghiệm thực tiễn và phát hiện nhân tố mới, qua đó đề xuất khen thưởng nhân rộng điển hình.

SỞ VHTTDL TPHCM: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA 2014 - 4

II/ Nội dung thi đua:

1. Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014 trong toàn Ngành VHTTDL và Gia đình trên địa bàn TPHCM hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch công tác văn hóa, Thể thao, Du lịch và gia đình do Bộ VHTTDL và UBND TPHCM giao. Phấn đấu đạt một số chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể như sau:

a. Lĩnh vực Văn hóa:

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa: 62%

- Tỷ lệ ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa: 70%

- Tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đo thị và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới: 28%

- Tỷ lệ phường, xã có nhà văn hóa, thư viện: 23%

- Cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: 94%

b. Lĩnh vực Thể dục Thể thao:

- Tỷ lệ người dân luyện tập thường xuyên: 27,5%

- Số hộ gia đình tập luyện thể thao: 300.000 hộ;

- Tỷ lệ Trường trung học thực hiện giáo dục thể chất: 100%

- Tỷ lệ Học sinh được đánh giá phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể: 99,5%

- Phấn đấu đạt ba hạng đầu toàn đoàn tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014.

SỞ VHTTDL TPHCM: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA 2014 - 5

c. Lĩnh vực Du lịch:

- Đón khách Quốc tế: 4.400.000 lượt (tốc độ tăng đạt 7%)

- Doanh thu từ khách Du lịch: 94.00 tỷ (tốc độ tăng trưởng đạt 15%)

2. Nội dung thi đua gắn liền với kế hoạch hoạt động của đơn vị và khẩu hiệu hành động mang tính đặc trưng của Cụm, khối hoặc của đơn vị;  cùng nhau phối hợp đồng tâm, hiệp lực thúc đẩy phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt các cấp Ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị xây dựng chuyên đề thi đua cho từng giai đoạn cụ thể trong năm.

3. Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với việc phân công, phân cấp cụ thể đối với từng lĩnh vực, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tốt các hoạt động trên 4 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND TPHCM trong công tác quản lý, toorc chức thực hiện các hoạt động chuyên Ngành trên địa bàn Thành phố có hiệu quả.

4. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Ủy Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức  Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại đơn vị. thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, quy chế làm việc tại cơ quan, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, đoàn kết nội bộ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả chủ đề về “An toàn giao thông” đồng thời tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” đề cao “Trách nhiệm người công chức, viên chức trong quá trình thực hiện công vụ” nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành.

5. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, xây sựng các chương trình, kế hoạch công tác thi đua, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các nội dung, tiêu chí, thang điểm thi đua phù hợp với từng loại hình hoạt động, việc phát động thi đua luôn gắn với sơ, tổng kết khen thưởng động viên kịp thời. Thường xuyên quan tâm, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; Công tác bình xét khen thưởng thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên năng lực phẩm chất của đội nghũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

6. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung thi đua của khố IV các Sở, ngành thành phố. Đồng thời tích cực tham gia việc ký kết giao ước  thi đua Ngành văn hóa, thể thao cà Du lịch cụm 5 thành phố trực thuộc Trung  ương.

7. Tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị 39/CT/TW ngày 21/05/2004 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đia yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” trong các cấp ủy Đảng và lãnh đạo đơn vị, thực hiện có hiệu quả Luật Thi đua Khen thưởng và các Nghị định, hướng dẫn liên quan đến công tác Thi đua khen thưởng.

K.L-M.H

 

 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo