KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3.2.1930 – 3.2.2013): Khẳng định sự đóng góp to lớn của Đảng ta vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đến nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam tròn 83 tuổi (3.2.1930 – 3.2.2013). Trong 83 năm qua Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn trùng sóng gió, khắc phục ngàn vạn khó khăn để giành độc lập, tự do, xây dựng nước Việt Nam ngày càng hùng mạnh

KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3.2.1930 – 3.2.2013): Khẳng định sự đóng góp to lớn của Đảng ta vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước - 1

Đảng ta đã lãnh đạo thành công hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược. Đó là những mốc son chói lọi mà nhân dân ta thật lòng ghi nhận, đời đời biết ơn công lao to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Bác Hồ kính yêu đã xây dựng nên. Đó cũng là những thành tựu mà loài người tiến bộ đều ghi nhận.

Sau khi kết thúc chiến tranh, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân khôi phục kinh tế, đổi mới và phát triển về nhiều mặt. Trong quá trình gần 40 năm sau hòa bình, bên cạnh những thành tựu to lớn, chúng ta có những thiếu sót đã làm chậm bước tiến lên của đất nước, tạo ra sự đánh giá chưa nhất quán về sự lãnh đạo của Đảng ta đổi mới đất nước. Bên cạnh đó lại có sự suy thoái của một số Đảng viên, cán bộ, bộ phận lãnh đạo.

Phải trung thực nhìn nhận về vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong thời gian qua.

KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3.2.1930 – 3.2.2013): Khẳng định sự đóng góp to lớn của Đảng ta vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước - 2

Trước hết, phải khẳng định: với sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đất nước đã có nhiều mặt đổi mới và phát triển. Đây là một sự thật khách quan mà mọi người dân đều công nhận.

Từ một đất nước nghèo nàn bị tàn phá sau chiến tranh, đến nay bộ mặt của Việt Nam đã có nhiều thay đổi kỳ diệu. Từ nước thiếu ăn, ta đã có đủ lương thực cho toàn dân và mỗi năm xuất khẩu 6,7 triệu tấn. Bây giờ chúng ta có đường sá tương đối tốt về đến huyện, xã; có điện về tận xóm làng… Đời sống của nhân dân được nâng cao: từ thành thị đến nông thôn các gia đình đều có xe gắn máy, có điện thoại; hầu hết các cháu đến tuổi đi học đã được đến trường; các gia đình nghèo khó giảm dần…

Tuy chưa thể nói 100% các gia đình Việt Nam đã thoát nghèo, nhưng đã thoái đói và ngày càng có thể vươn lên sống khá hơn. Đó là điều không sao có thể chối bỏ.

Chúng ta vẫn còn nhiều thiếu sót, thậm chí có thiếu sót khá nghiêm trọng. Song phải nói công bằng rằng: nếu Đảng lãnh đạo tốt, khắc phục được các thiếu sót thì đời sống nhân dân còn có thể khá hơn nhiều.

Không được nói “Chẳng được gì” mà có thể nói: “Đáng lý được nhiều hơn, nếu Đảng lãnh đạo tốt, Đảng viên, cán bộ suy thoái, không vụ lợi…”

Đất nước thanh bình, thoát khỏi giặc ngoại xâm là nhờ sự hy sinh xương máu của quân và dân ta, là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng ta.

Đất nước đổi mới, phát triển như hiện nay là có công đóng góp của toàn Đảng, toàn dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thiếu sót, khuyết điểm là có thật, song thành quả và đổi mới về phát triển cũng là điều có thật, không thể phủ định.

Phải trung thực và công bằng khẳng định sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, đồng thời nhìn rõ và có trách nhiệm về những thiếu sót… để chung tay khắc phục, đưa đất nước đi lên những bước mới, thắng lợi to lớn hơn.

ĐP

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT