KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (30/4/1975 – 30/4/2015) Đại thắng mùa Xuân 1975 - Trang sử hào hùng của Cách mạng Việt Nam

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 của dân tộc Việt Nam đã chấm dứt 117 năm chế độ thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, thực dân, kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh Cách mạng, giành độc lập, thống nhất hoàn toàn, đưa cả nước tiến lên Chủ nghĩa Xã hội.Xuân Ất Mùi- 2015 này, chúng ta hân hoan kỷ niệm 40 năm đất nước trọn niềm vui. Đây là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm thực mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM,  THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (30/4/1975 – 30/4/2015)  Đại thắng mùa Xuân 1975 - Trang sử hào hùng của Cách mạng Việt Nam - 1

 

Xe tăng Quân Giải phóng tiến vào dinh Độc Lập trưa 30-4-1975

 

Ngày 30-4-1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đây là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong thế kỷ XX, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng và mốc son chói lọi trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đánh dấu bước ngoặt cơ bản của con đường Cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra từ trong Chính cương vắn tắt năm 1930 - con đường độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội. Thắng lợi đó là kế tục thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, phát huy thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), là trận đánh quyết định nhất của cuộc chiến đấu 30 năm (1945 - 1975) gian khổ, ác liệt, giành lại và giữ vững nền độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Thắng lợi đó là quyết tâm lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết đánh và quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Đó là một quyết tâm vĩ đại được khẳng định ngay từ đầu và luôn luôn kiên định trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Quyết tâm ấy được bắt nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất, ý thức làm chủ vận mệnh đất nước của người Việt Nam, được hun đúc từ ngàn đời nay. Mỗi khi Tổ quốc bị lâm nguy, dân tộc ta triệu người như một, sẵn sàng đứng lên chống giặc, cứu nước.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta. Đường lối đó được thể hiện trong một loạt chủ trương mang tính hệ thống, kết hợp những vấn đề về nguyên tắc, chiến lược với những vấn đề về sách lược và phương pháp, hình thành những giải pháp tối ưu đưa Cách mạng và kháng chiến tiến lên một cách vững chắc, từ giai đoạn mở đầu đến giai đoạn kết thúc. Đường lối đó đã tạo nên sức chiến đấu to lớn của cả nước, đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ sâu rộng và mạnh mẽ nhất của nhân dân các nước trên thế giới trong điều kiện quốc tế phức tạp, bảo đảm cho quân và dân ta đánh thắng từng bước, tiến lên đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta, như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng Cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM,  THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (30/4/1975 – 30/4/2015)  Đại thắng mùa Xuân 1975 - Trang sử hào hùng của Cách mạng Việt Nam - 2

Bộ đội ta đánh chiếm Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30-4-1975

40 năm đã qua, nhưng thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vẫn in dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân ta và bạn bè tiến bộ, yêu chuộng hoà bình, độc lập, tự do, công lý trên thế giới và vẫn là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng thành công Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Với tinh thần và ý chí của đại thắng mùa xuân 1975, hiện nay Đảng, Nhà nước và toàn dân Việt Nam nỗ lực hết sức tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, khắc phục những yếu kém để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. 40 năm qua, chúng ta đã bảo vệ được thành quả Cách mạng, bảo vệ chế độ XHCN, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, nâng cao trình độ hiểu biết về quốc phòng, an ninh và ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển tiềm lực quốc phòng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

 Phát huy khí thế thần tốc, hào hùng của Đại thắng mùa Xuân 1975, 40 năm qua, phát huy tối đa nội lực, với trí tuệ cao và tinh thần tự lực, tự cường, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đây là tiền đề quan trọng nhằm đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sớm xây dựng Việt Nam thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng thành công Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa./. 

PHẠM PHÚ BÌNH

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT