Kiên trì đi theo con đường của Bác

Ngày 5 – 6 – 1911, Bác đã lên đường sang Châu Âu, nơi có phong trào công nhân phát triển khá mạnh mẽ, nơi đã sinh ra Các Mác, Ăng-ghen… những người lãnh tụ của giai cấp vô sản. Bác tin rằng, bằng lý luận của Chủ nghĩa Mác, bằng các cuộc đấu tranh sôi sục của giai cấp công nhân sẽ ló dạng con đường đúng đắn cho giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam

Từ những ngày đất nước chìm trong đen tối của đàn áp đau thương, Bác Hồ đã cố gắng nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ các cuộc đấu tranh thành công và thất bại, để tìm con đường cứu nước cho dân tộc.

Bác dừng chân trên nhiều bến cảng ở Châu Mỹ, Châu Phi… được trông thấy giai cấp công nhân đang bị bóc lột, sống trong lầm than. Và ở đó cũng như ngay trên “mẫu quốc Pháp” người nghèo sống khổ cực, các bọn tư sản thì sống phè phỡn. Bác đã hòa cùng nỗi khổ và ước vọng của những người lao động thế giới. Bác đã rút ra kết luận: Phải đấu tranh mới có thể thay đổi được tình trạng bất công này. Chính từ ước vọng đó, Bác gặp Chủ nghĩa Mác – Lênin, gặp phong trào công nhân Pháp. Con đường đấu tranh chống áp bức bóc lột, giành quyền lợi và chính quyền về tay nhân dân là con đường duy nhất đúng. Con đường đó ngày càng rõ trong phong trào công nhân, trong sự tập hợp của các dân tộc thuộc địa. Người tham gia phong trào công nhân Pháp, vào Đảng xã hội Pháp, đến Liên Xô và Trung Quốc… để tìm ra con đường cách mạng phù hợp với dân tộc Việt Nam.

Bác trở về Tổ quốc lãnh đạo giai cấp công nhân Việt Nam đưa dân tộc tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ giành chính quyền về tay nhân dân, tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên toàn cõi Việt Nam.

Khó khăn nhất là tìm con đường đi đúng đắn. Không phải ai cũng tìm được đường đi bởi trước hết phải quyết tâm dù gian khổ vất vả bao nhiêu cũng phải tìm ra con đường, đưa dân tộc ra khỏi tăm tối. Cũng đã có bao người có ý định đi tìm đường cho dân tộc, song không vì lợi ích chung, không dám dấn thân vào chông gai để tìm lối ra… nên đều thất bại. Cũng có nhiều con đường có thể ra khỏi tăm tối nhưng phải đi tới hạnh phúc, ấm no, công bằâng, bình đẳng. Đó là con đường tiến bộ nhất, khoa học nhất. Nhờ tiếp thu lý luận khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lênin mà Bác không chỉ tìm ra con đường thoát khỏi tăm tối mà còn vạch ra hướng đi lâu dài cho cả dân tộc đến thế giới đại đồng.

Bác đã tìm ra đường đi cho dân tộc. Chúng ta cũng đã nhìn rõ con đường đi tới tương lai cho cả thế hệ Việt Nam. Bây giờ, trách nhiệm của chúng ta là phải định hướng rõ ràng, tổ chức các bước đi thích hợp để đưa dân tộc đến mục đích cuối cùng: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Vẫn có người nghi ngờ con đường đi tới tương lai của dân tộc – nhất là khi có sự sụp đổ của Liên xô, các nước Đông Âu. Song rõ ràng là tư tưởng cao đẹp của Chủ nghĩa Mác mãi mãi vẫn ngời sáng, con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội vẫn đứng vững ở nhiều nước và đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều nước Châu Mỹ. Nhiều nước đã khẳng định con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội là hoàn toàn chính xác, chỉ dẫn, vận dụng, sáng tạo vào điều kiện của từng nước cho thích hợp.

Ngay trên nước Nga, ngọn cờ búa liềm vẫn tung bay, Lênin vẫn là biểu tượng cho cuộc đời của các dân tộc, cách mạng Tháng Mười vẫn được nước Nga xem là một ngày kỷ niệm lớn.

Con đường đi tới tự do, hạnh phúc, dân chủ, hòa bình mà Bác và các nhà lãnh tụ cộng sản đã tìm ra và chỉ cho các dân tộc là con đường hoàn toàn chính xác đang được loài người tiến bộ vận dụng vào hoàn cảnh nước mình.

Dân tộc ta tự hào về Bác Hồ, người đã tìm ra con đường đúng đắn cho dân tộc.

Chúng ta kiên quyết bảo vệ chính quyền cách mạng mà nhân dân đã giành được, đấu tranh chốáng mọi thế lực thù địch nhằm đi trệch con đường Bác đã vạch ra, kiên trì vượt qua khó khăn trở ngại để đưa dân tộc đi tới no ấm, hạnh phúc, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đinh Phong