Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Chính quyền phải “Do dân – Vì dân”

Đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi chúng ta có chính quyền. Năm 1949, trong bài “Dân vận” đăng trên báo Đảng, Bác đã viết: “Chính quyền từ xã đến trung ương đều do dân bầu ra”. Thực hiện lời dạy của Bác, Hiến pháp nước ta cũng đã định rõ: Nhân dân bầu ra Hội đồng Nhân dân, Hội đồng Nhân dân bầu ra chính quyền”

Bác Hồ với thanh niên trong ngày bầu cử Quốc hội khóa II (ngày 8-5-1960)

Chính quyền đó do dân bầu ra và gọi là “Do dân”. Chính quyền đó hết lòng phục vụ nhân dân nên gọi là “Vì dân”. Chính quyền “Do dân – Vì dân” vừa thể hiện tinh thần dân chủ, tôn trọng nhân dân, mà còn luôn nhắc nhở chính quyền phải hết lòng lo cho dân, vì dân.

Gần đây, ở một số quận, huyện ở Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã thí điểm không bầu Hội đồng Nhân dân Quận, Huyện, Xã, Phường. Gọi là “thí điểm” thôi, chưa phải là chủ trương chính thức. Nhưng đáng tiếc bỏ Hội đồng Nhân dân Quận, Huyện, phường, thị trấn đã thành quyết định chính thức. Việc làm này vừa không làm đúng lời Bác dặn, lại làm sai Hiến pháp – một khi đang còn bàn bạc, xin ý kiến Quốc hội và nhân dân.

Có ý kiến cho rằng, các Đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp này thiếu năng lực chỉ là “Nghị gật”, kém tác dụng. Đâu phải là do ở cấp này thì kém năng lực, mà do chúng ta chọn cho dân bầu toàn những người kém năng lực. Phải xem từ cách lựa, cách chọn chứ không phải ở cấp này thì họ kém. Ở cấp nào cũng có Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, chính quyền phù hợp với cấp đó.

Có người nói rằng: cần bớt cấp trung gian, nghĩa là Cấp ủy nói gì, chỉ đạo gì thì đi thẳng đến UBND, đỡ phải thông qua Hội đồng Nhân dân. Cần bớt những người kém năng lực, cần cải tiến cách hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Nói theo cách này, có thể nói không cần Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành?

Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI, đã đề nghị Quốc hội bàn và ra Nghị quyết sẽ bỏ phiếu tín nhiệm bãi miễn những chức danh do Hội đồng Nhân dân, Quốc hội bầu trực tiếp hoặc gián tiếp. Những cấp chính quyền ở quận, huyện, phường, thị trấn không có Hội đồng Nhân dân bầu ra họ, thì ai sẽ bỏ phiếu tín nhiệm họ.

Xây dựng chính quyền “Do dân – Vì dân” là làm theo tư tưởng, đạo đức Bác Hồ và theo Hiến pháp. Xin xem xét và quyết định thận trọng.

Đ.P