Phụ nữ góp sức xây dựng kinh tế tập thể ở TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TP.HCM đặt ra những mục tiêu quan trọng như tư vấn và hỗ trợ việc thành lập mới 5 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, thu hút thêm 100 lao động nữ làm việc trong khu vực kinh tế tập thể.

TP.HCM đã đề ra mục tiêu củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của 13 hợp tác xã và 24 tổ hợp tác, được hỗ trợ và thành lập bởi Hội Liên hiệp Phụ nữ ở các cấp quận huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã và thị trấn. Mục tiêu này không chỉ tạo việc làm cho 154 thành viên lao động nữ trong hợp tác xã và 148 lao động nữ trong tổ hợp tác mà còn thúc đẩy sự phát triển và sự tham gia của phụ nữ trong kinh tế tập thể.

Phụ nữ góp sức xây dựng kinh tế tập thể ở TP.HCM - 1

Hợp tác xã Đồng Nhất -HTX đầu tiên trên địa bàn thành phố được thành lập theo Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" (Đề án 01).

Cụ thể, TP.HCM đặt ra những mục tiêu quan trọng như tư vấn và hỗ trợ việc thành lập mới 5 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, thu hút thêm 100 lao động nữ làm việc trong khu vực kinh tế tập thể. Đồng thời, quan tâm xây dựng và phát triển mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và dịch vụ.

TP.HCM cũng đặt ra mục tiêu đào tạo và bồi dưỡng cho 90% nữ quản lý của hợp tác xã, bao gồm Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị hợp tác xã, Giám đốc, Tổng Giám đốc hợp tác xã, và thành viên Ban Kiểm soát. Mục tiêu là nâng cao năng lực quản trị và điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.

Để đạt được những mục tiêu này, TP.HCM đã thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động hỗ trợ hội viên và phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã. Đặc biệt, mục tiêu đạt tỷ lệ 50% nữ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ đại học, cao đẳng, và 50% còn lại có trình độ trung cấp và sơ cấp.

Ngoài ra, TP.HCM mong muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, với mục tiêu doanh thu tăng bình quân 5% mỗi năm. Điều này sẽ đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực.

Trong bối cảnh này, việc tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia và quản lý kinh tế tập thể, hợp tác xã là một bước quan trọng để xây dựng một xã hội công bằng và phát triển. TP.HCM cam kết tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích phụ nữ tham gia vào việc phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã, từ đó tạo ra sự phồn thịnh và thịnh vượng cho cộng đồng và khu vực này.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàn Mai

CLIP HOT