Tuổi Trẻ (15/05/2014): Bế mạc Hội nghị lần 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Kiên quyết bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tuổi Trẻ (15/05/2014): Bế mạc Hội nghị lần 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Kiên quyết bảo vệ chủ quyền Tổ quốc - 1

 

Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh: “Tình hình biển Đông đang diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, tăng cường đoàn kết, cả nước một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước”.

Giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ

Hội nghị đã nhất trí ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; thống nhất về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tổng bí thư khẳng định: Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy các giá trị gia đình, cộng đồng, dân tộc Việt Nam. Thực hiện chiến lược quốc gia về gia đình Việt Nam. Mỗi trường học phải thật sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ. Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn minh, nhất là việc cưới, việc tang, lễ hội.

Về tổ chức thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu Chính phủ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của trung ương, hoàn chỉnh đề án trình Quốc hội xem xét, quyết định trong quá trình chuẩn bị xây dựng Luật tổ chức chính quyền địa phương, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương, đúng theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

Trong thời gian từ nay đến khi Luật tổ chức chính quyền địa phương mới có hiệu lực, tiếp tục giữ nguyên nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của chính quyền các địa phương được chọn thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân.

Tổng bí thư yêu cầu: Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa. Quản lý tốt hơn việc sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng một bộ phận báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, sa đà vào những thông tin, sản phẩm lệch lạc, thị hiếu tầm thường. Tích cực đấu tranh với những biểu hiện lai căng, những sản phẩm độc hại, những hành vi phi văn hóa, phản văn hóa, góp phần bảo vệ, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc và tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

Trung ương yêu cầu việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XII phải thể hiện tinh thần tiếp tục đổi mới chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác mọi nguồn lực, vật chất, tinh thần, trong nước và ngoài nước, phục vụ cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Theo Tổng bí thư, cần xử lý thật tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ.

Điều chỉnh để tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm

Đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện quy định 165 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm, trung ương khẳng định chủ trương lấy phiếu tín nhiệm là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết. Việc lấy phiếu tín nhiệm là một kênh thông tin đánh giá cán bộ, có tác dụng kịp thời cảnh báo, nhắc nhở để cán bộ tự soi mình, phát huy ưu điểm, tự sửa chữa khuyết điểm, góp phần ngăn ngừa sự thoái hóa, biến chất, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời là biện pháp tốt để quản lý và bảo vệ cán bộ.

Tuy nhiên, do đây là công việc mới, chưa từng làm, nên cũng còn có những hạn chế, khiếm khuyết, cần được kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh. Trung ương nhất trí điều chỉnh một số điểm trong quy định 165 để tiếp tục triển khai thực hiện.

THEO TTXVN VÀ BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VN

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT