Kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945-19.8.2011) và Quốc khánh (2.9.1945-2.9.2011): TINH THẦN NGÀY QUỐC KHÁNH 2.9 ĐỜI ĐỜI BẤT DIỆT!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám, ngày 02-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945-19.8.2011) và  Quốc khánh (2.9.1945-2.9.2011): TINH THẦN NGÀY QUỐC KHÁNH 2.9 ĐỜI ĐỜI BẤT DIỆT! - 1

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 đã khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Việc khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng ta từ một Đảng hoạt độngKỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945-19.8.2011) và  Quốc khánh (2.9.1945-2.9.2011): TINH THẦN NGÀY QUỐC KHÁNH 2.9 ĐỜI ĐỜI BẤT DIỆT! - 2 bí mật, bất hợp pháp trở thành một Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội; kỷ nguyên đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất và phục hưng đất nước; kỷ nguyên kết hợp chặt chẽ độc lập dân tộc với Chủ nghĩa Xã hội, mà chủ thể của sự nghiệp vĩ đại này không có ai khác là nhân dân Việt Nam, là cộng đồng các dân tộc Việt Nam và mỗi con người Việt Nam yêu nước, luôn mang trong mình khí phách quật cường của mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Dân tộc độc lập, người dân được hưởng tự do, hạnh phúc. Lần đầu tiên nhân dân ta được thực hiện quyền phổ thông đầu phiếu, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - cơ quan quyền lực cao nhất để lãnh đạo đất nước. Chính quyền từ xã đến Trung ương do dân bầu ra; đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức. Dân bầu ra người đại diện và có quyền kiểm sát, giám sát và bãi miễn khi không làm tròn sự ủy thác của nhân dân.

Và cũng bắt đầu từ phút giao thừa độc lập ngày 2-9-1945, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do; một trong những nước đi tiên phong trong việc xây dựng chế độ xã hội mới, chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên Chủ nghĩa Xã hội. Đây là thắng lợi đầu tiên của Cách mạng ở những nước thuộc địa, nửa thuộc địa do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Nó như một quả bom có sức công phá mạnh, làm sụp đổ một mảng quan thành trì chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, thức tỉnh các dân tộc bị áp ức, bóc lột vùng dậy, báo hiệu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và Chủ nghĩa Xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Cách mạng, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo Cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. Đây là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác- Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể Cách mạng Việt Nam, là thắng lợi của Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối Cách mạng đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta đã gắn liền độc lập dân tộc với Chủ nghĩa Xã hội.

66 năm qua, Cách mạng Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh Cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa đạt được nhiều thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và quan hệ đối ngoại. Việt Nam đã và đang chủ động hội nhập quốc tế. Vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội, với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945-19.8.2011) và  Quốc khánh (2.9.1945-2.9.2011): TINH THẦN NGÀY QUỐC KHÁNH 2.9 ĐỜI ĐỜI BẤT DIỆT! - 3

Quang cảnh Lễ Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2-9-1945

Ngày 2-9-1945 mãi mãi đi vào lịch sử như một ngày độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam sau ngót một thế kỷ đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp, ghi nhận chiến công của Việt Nam - một dân tộc tiên phong trong sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới. Ngày 2-9 trở thành ngày Quốc khánh của nhân dân Việt Nam và đó cũng là cái mốc chấm dứt lịch sử cận đại Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc ta. Và trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, tinh thần của ngày Quốc khánh 2-9 sẽ đời đời bất diệt, trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Hàng năm, cứ đến ngày Quốc khánh 2-9, mỗi người Việt Nam đều bồi hồi, xúc động khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu Cách mạng. Phát huy tinh thần ngày 2-9 bất diệt và những thành tựu của 66 năm thành lập nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kiên định con đường đã lựa chọn là độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, thực hiện thành công mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên Chủ nghĩa Xã hội.

P.P.B

(Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT