Kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2011) Kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2011): DẶM ĐƯỜNG TÌM CHÂN LÝ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo


Kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2011)  Kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2011): DẶM ĐƯỜNG TÌM CHÂN LÝ - 1 

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc, năm 1920 tại Pháp

 

Ngày 5/6/1911, trên con tàu “Đô đốc Latouche Tréville”, từ bến Cảng Nhà Rồng của Thành phố Sài Gòn, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Cuộc hành trình qua 3 Đại dương, 4 Châu lục và gần 30 Quốc gia đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết Cách mạng tiên phong của thời đại. Mùa xuân năm 1941, Người về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Một trang mới mở ra trong cuộc đời cách mạng của Người và cũng là bước ngoặt mới cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 2-9-1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; chứng minh sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã lần lượt đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954 và cuộc Tổng Tiến công và  nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 toàn thắng, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử nước ta – kỷ nguyên của một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên Chủ nghĩa Xã hội.

Từ đó đến nay, Đảng ta tiếp tục phát triển tư duy lý luận về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam. Hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới được bổ sung và phát triển ngày càng hoàn thiện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua hơn hai mươi năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa tiếp tục phát triển. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

Đạt được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử đó, chính là nhờ công lao vĩ đại tìm ra con đường cứu nước, con đường phát triển dân tộc của Nguyễn Ái Quốc, việc tìm ra con đường cứu nước của Người có ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn, đó là:

Đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin, với học thuyết Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Nguyễn Ái Quốc đã đặt nền móng cho lý luận Cách mạng Việt Nam trong thời đại mới; chấm dứt khủng hoảng đường lối cứu nước triền miên từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX; tìm thấy đường lối phát triển đúng đắn cho dân tộc, phù hợp với trào lưu tiến hoá chung của nhân loại và xu thế của thời đại.

Hồ Chí Minh đã đem ánh sáng Chủ nghĩa Mác - Lênin soi đường cho phong trào yêu nước, Chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam, làm cho Chủ nghĩa yêu nước vươn lên tầm thời đại, trở thành Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, mà sau này biểu tượng sáng chói trong hai cuộc kháng chiến lừng lẫy của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong công cuộc tái thiết và phát triển đất nước theo con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội.

Với việc tìm ra con đường cứu nước, phát triển của dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đóng góp to lớn, thiết thực chuẩn bị cho việc mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào Cách mạng vô sản nói chung, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc trên Thế Giới và châu Á nói riêng.

Kỷ niệm sự kiện 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước gắn với kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Người, chúng ta càng hiểu rõ hơn về cuộc đời Cách mạng và tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nêu cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực thực hiện con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyện quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Chủ nghĩa Xã hội do Đảng hoạch định tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội, được bổ sung, phát triển năm 2011. Đó là tấm lòng tri ân sâu sắc của toàn dân tộc đối với công lao vĩ đại của Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

 

 Kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2011)  Kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2011): DẶM ĐƯỜNG TÌM CHÂN LÝ - 2

Tàu đô đốc Latouche Tréville - nơi Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp

khi rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước, tháng 6-1911

P.P.B

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo