Thanh tra TP.Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo”

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ.ĐA ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án về “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016” (gọi tắt là Đề án 1-1133) trên địa bàn Thành phố năm 2016, Thanh tra thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc  thi “Tìm hiểu quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo” trên trang tin điện tử của Thanh tra Thành phố như sau:

 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

–     Nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho đội ngũ cán bộ, viên chức, công chức và nhân dân những nội dung của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

–     Tạo điều kiện củng cố kiến thức pháp luật, tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện tốt các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân;

–     Góp phần nâng cao ý thức, tinh thần tự giác, tích cực trong tìm hiểu các quy định pháp luật của Nhà nước.

2. Yêu cầu

–     Nội dung thi phải phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của Thành phố; hình thức tổ chức đơn giản, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người dân tham gia.

–     Bảo đảm công bằng, tiết kiệm, hiệu quả.

–     Việc tổ chức cuộc thi phải có sự phối hợp chặt chẽ và phân công trách nhiệm thực hiện rõ ràng giữa các đơn vị, cá nhân có liên quan được xác định trong kế hoạch này.

NỘI DUNG, ĐÓI TƯỢNG, BIỆN PHÁP THỤC HIỆN

1. Nội dung thi:

Cuộc thi với chủ đề “Tìm hiểu quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo” bao gồm:

–     Luật Khiếu nại năm 2011.

–     Luật Tố cáo năm 2011.

–     Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 2011.

–     Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo 2011.

–     Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

–     Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.

–     Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

–     Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 Đối tượng dự thi:

Cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Biên soạn, thẩm định đề thi không được tham gia dự thi).

Biện pháp thực hiện:

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm và trả lời câu hỏi (viết bằng tiếng Việt). Người dự thi có thể gửi bài dự thi thông qua các hình thức:

–     Dự thi trực tiếp trên giao diện của trang thông tin điện tử Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh (http://www.thanhtra.hochiminhcity.gov.vn).

–     Gửi email về hộp thư thanhtra.tp@tphcm.gov.vn.

 

THỜI GIAN RA ĐỀ, CÔNG BỐ KẾT QUẢ, TỔNG KẾT

  1. Cuộc thi được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 06 tháng 6 năm 2016 đến ngày 31 tháng 7 năm 2016, tổ chức thành 8 kỳ thi với thời gian mỗi kỳ thi là 7 ngày và thời gian công bố kết quả của mỗi kỳ thi là vào thứ sáu (tuần kế tiếp) sau khi kết thúc mỗi kỳ thi.

Cụ thể như sau:

  1. Kết cấu đề thi:

Đề thi mỗi kỳ gồm 06 câu và phần dự đoán số người có đáp án trúng cả 05 câu trắc nghiệm:

–       05 câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi chọn một trong các đáp án a, b, c

và d.

–       01 câu hỏi tự luận ngắn, người dự thi trả lời tối đa 200 chữ.

 Đề thi được công bố trên trang tin điện tử của Thanh tra thành phố suốt thời gian diễn ra mỗi kỳ thi  

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

1. Đối với mỗi kỳ thi:

  • Giải tập thể

+ Giải nhất: 1.000.000 đồng

+ Giải nhì: 700.000 đồng.

+ Giải ba: 500.000 đồng       

Giải cá nhân

+ Giải nhất: 600.000 đồng

+ Giải nhì: 300.000 đồng

+ Giải ba: 200.000 đồng

2.Tổng kết cuộc thi:

  • Giải tập thể

+ Giải nhất: 2.000.000 đồng

+ Giải nhì: 1.500.000 đồng

+ Giải ba: 1.000.000 đồng

+Giải khuyến khích (03 giải): 800.000 đồng/giải

  • Giải cá nhân:

+ Giải nhất: 1.000.000 đồng

+ Giải nhì: 600.000 đồng

+ Giải ba: 400.000 đồng

+ Giải khuyến khích (03 giải): 300.000 đồng/giải

Giải thưởng sẽ được trao tại buổi lễ tổng kết cuộc thi do Thanh tra Thành phố tổ chức, dự kiến vào khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 8 năm 2016.

Yêu cầu về bài dự thi:

Về nội dung:

–    Đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa, phải có chú thích rõ ràng.

-Nghiêm cấm các trường hợp lợi đụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.

Về hình thức bài dự thi:

Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, đánh máy trên mail và trên giao diện trang thông tin điện tử của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh (http://www.thanh tra.hochiminhcity.gov.vn).

 Bài dự thi phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

+ Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

+ Số chứng minh nhân dân;

–   Địa chỉ của người dự thi (trường hợp đạt giải, Ban Tổ chức sẽ gửi thư mời trao giải hoặc chuyển giải thưởng theo địa chỉ này);

+ Số điện thoại liên lạc.

Một số quy định khác

–   Mỗi cá nhân chi được tham gia 01 bài dự thi.

–   Ban Tổ chức sẽ lưu giữ (không trả lại) các bài dự thi.

–   Đối với các tổ chức, cá nhân đạt giải, Ban Tổ chức sẽ công bố họ tên, địa chỉ trên trang thông tin điện tử Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh (http://www.thanhtra.hochiminhcity.gov.vn).

–   Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp.

–   Thời gian trao và nhận giải thưởng dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 8 năm 2016.

Sau 17 giờ 00 ngày 31 tháng 8 năm 2016, nếu không có người nhận giải thì Ban Tổ chức sẽ quyết toán kinh phí thực hiện và không trao giải thưởng cho người dự thi nữa.

BTC