Công bố Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

* Sáng 8.12.2013, tại Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tổ chức long trọng buổi lễ ký Lệnh công bố Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thực hiện quy định tại Khoản 1, điều 103 của Hiến pháp hiện hành về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước trong việc công bố Hiến pháp, Luật và Nghị quyết của Quốc hội. Cùng dự và chứng kiến lễ ký có các Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Các Đồng chí: Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng các Đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Ngành, Đoàn thể.

* Sáng 9.12.2013, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28.11.2013.

Tại buổi họp báo, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý nêu rõ: với bố cục 11 Chương, 120 Điều (giảm 1 Chương và 27 Điều so với Hiến pháp năm 1992), Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 2013 thực sự là Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội. Hiến pháp thừa nhận, tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa…

Theo TTXVN