Bộ VHTTDL: Lớp tập huấn các quy định mới của Pháp luật Việt Nam và quốc tế về quyền tác giả, quyền l

Sau khi Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, Chính phủ đã ban hành một số Nghị đinh sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với các Bộ liên quan cũng đã và đang xây dựng một số Thông tư về quyền tác giả, quyền liên quan. Để quán triệt nội dung các văn bản quy phạm Pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan mới ban hành và đáp ứng đề nghị của nhiều Bộ, ngành và địa phương về sự cần thiết nâng cao nhận thức về quyền tác giả, quyền liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch tổ chức Lớp tập huấn các quy định mới của Pháp luật Việt Nam và quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan cho các đối tượng quản lý, thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lớp tập huấn các quy định mới của pháp luật Việt Nam và quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan, từ ngày 2/7 đến 3/7/2012 tại trụ sở Cơ quan Đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TP. Hồ Chí Minh, số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Lớp tập huấn gồm các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyên đề 2: Các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của luật SHTT và các Nghị định sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề 3: Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyên đề 4: Các cam kết về quyền tác giả, quyền liên quan của Việt Nam khi tham gia WTO và trong các hiệp định kinh tế, thương mại đã ký với các nước.

Chuyên đề 5: Các quy định thực thi Pháp luật bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan.

Chuyên đề 6: Báo cáo thực tế về thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan …

P.V