ĐẢNG CỦA MÙA XUÂN, MÙA XUÂN CỦA ĐẢNG

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 3-2-1930, tức ngày mồng 5 tết Canh Ngọ, Bác Hồ đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, mở ra đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân, thống nhất đất nước.

ĐẢNG CỦA MÙA XUÂN, MÙA XUÂN CỦA ĐẢNG - 1

Mùa xuân này là 84 năm dân tộc ta có Đảng, trải qua một chặng đường lịch sử vẻ vang, Đảng đã mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, được nhân dân ta tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và một lòng, một dạ đi theo Đảng.

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã đề ra Cương lĩnh đúng đắn, vạch ra con đường cứu nước khác về chất so với những con đường cứu nước do những nhà yêu nước đương thời vạch ra và đã bị bế tắc, thất bại. Chính Cương lĩnh này đã đặt nền tảng cho một sự nghiệp cách mạng vĩ đại; từ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành độc lập dân tộc, xóa bỏ chế độ đô hộ của phong kiến hàng nghìn năm và thực dân Pháp đến cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ thắng lợi, đất nước thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam - người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của sự nghiệp đổi mới có hiệu quả và đúng hướng, là cơ sở bảo đảm cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc, có cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn.

Những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 80 năm qua là kết quả của sự lãnh đạo tài tình của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thể hiện Đảng ta là một đội tiên phong dày dạn kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với lợi ích của giai cấp công nhân và của dân tộc, là người chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Thắng lợi đó thể hiện sự vận dụng đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam trong mỗi thời kỳ cụ thể.

Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng mà Đảng ta đã xác định ngay từ khi thành lập Đảng và đây cũng là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Với tinh thần “Dân là gốc”, dựa vào dân, tất cả vì lợi ích của nhân dân, Đảng ta luôn biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức sáng tạo của nhân dân trong quá trình tiến hành đấu tranh cách mạng. Thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thường xuyên chăm lo xây dựng và chỉnh đốn Đảng để mãi mãi xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam.

Suốt 84 năm qua, Đảng ta luôn luôn giữ vững vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam chính vì Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và của dân tộc, luôn luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, không ngừng sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra.

ĐẢNG CỦA MÙA XUÂN, MÙA XUÂN CỦA ĐẢNG - 2

84 mùa xuân Đảng đồng hành cùng dân tộc, “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp muôn nơi...”. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường với bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dạn kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện. Đảng ta mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tiên phong của giai cấp và của dân tộc, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và củng cố niềm tin yêu của nhân dân để nhanh chóng đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.

 Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đã bước sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trước tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang tập trung đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình - bạo loạn lật đổ”, kết hợp răn đe quân sự, thúc đẩy "tự diễn biến", “tự chuyển hoá” bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc. Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo về mọi mặt để đủ sức lãnh đạo cách mạng nước ta phát triển không ngừng. Đó không chỉ là yêu cầu tự thân của Đảng, mà còn là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, mở cửa, hội nhập, giao lưu quốc tế.

Với những thành tựu mà cách mạng nước ta đã đạt được trong suốt 84 năm qua, với truyền thống đầy tự hào và những kinh nghiệm mà chúng ta đã tích luỹ được trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng vừa qua, với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, với sức mạnh của cả dân tộc được đoàn kết thống nhất một lòng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, được sự đồng tình của bạn bè quốc tế, chúng ta hoàn toàn có cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng, đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, bền vững, vươn tới mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,  văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Một mùa xuân mới lại về, một cái Tết cổ truyền dân tộc lại đến. Chúng ta mừng Đảng, mừng xuân với một tinh thần thẳng tiến trên con đường phía trước, với một niềm tin sắt đá vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản quang vinh, nhất định chúng ta sẽ thu được nhiều thắng lợi rực rỡ hơn nữa trên con đường hội nhập với các nước trong khu vực và trên trường quốc tế.

                         PHẠM PHÚ BÌNH

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo