Giành chính quyền đã khó, Giữ chính quyền còn khó hơn nhiều

Cách đây 67 năm, ngày 19.8.1945, nhân dân cả nước đã đồng loạt đứng lên tiến hành đấu tranh cách mạng, giành chính quyền từ tay chính quyền bù nhìn cùng bọn thực dân và bọn phát xít, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Sống trong sự đàn áp gần 100 năm của Thực dân Pháp, dân tộc ta bị bóc lột, bị áp bức vô cùng tàn bạo. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ, của Đảng, của Mặt trận Việt Minh cả dân tộc đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, đem xương máu và lòng quả cảm để dành chính quyền. Đối đầu với kẻ thù được trang bị vũ khí tối tân, lại vô cùng tàn bạo, nhưng nhân dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Rõ ràng là giành chính quyền từ tay bọn Đế quốc, bọn Phát xít không dễ dàng!

Ngay sau ngày cướp được chính quyền, kẻ thù đã quay đầu lại hòng bóp chết chính quyền non trẻ của chúng ta. Trước lời kêu gọi thiêng liêng của Bác Hồ “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm…” cả dân tộc ta đã nhất tề đứng lên bảo vệ chính quyền, bảo vệ độc lập, vẹn toàn lãnh thổ. Nhân dân ta giữ chính quyền trong hoàn cảnh còn đói rét thiếu thốn, vũ khí thô sơ. Nhưng nhờ có tinh thần dũng cảm, chí khí bất khuất “Thà hy sinh tất cả, không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, chúng ta đã bảo vệ vững chắc chính quyền Cách mạng, tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ từ 1945 cho đến 1975 như: giành được độc lập, tự do, thống nhất tổ quốc.

Máu xương của nhân dân và chiến sĩ ta đã đổ xuống quê hương, để cho Việt Nam không những đứng vững, mà còn ngẩng cao đầu trước nhân loại.

Bấy giờ, các thế lực phản động trong nước và nước ngoài vẫn lăm le tìm cách làm suy yếu, để dẫn đến lật đổ chính quyền Cách mạng của nhân dân ta.

Một bọn ăn tiền của Đế quốc tuyên truyền bôi lọ chính quyền, kêu gọi lật đổ chính quyền. Một bọn lén lút đưa vũ khí vào Việt Nam, nhằm âm mưu chiếm chính quyền. Bọn chúng lại đưa bọn phản động Đế quốc từ nhiều phía cổ vũ giúp đỡ, hòng thực hiện âm mưu xấu xa đối với dân tộc ta.

Chúng ta đã đổ máu giành chính quyền và bảo vệ chính quyền trong hơn 60 năm qua, nhất định không cho phép bất cứ ai, thế lực nào xâm phạm, hoặc tìm cách làm suy yếu chính quyền mà ta đã xây dựng.

Muốn giữ vững chính quyền Cách mạng và cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do của nhân dân, những người Cách mạng, những Đảng viên, cán bộ phải ra sức rèn luyện và có lập trường vững vàng, quyết tâm cao để bảo vệ chính quyền và dân tộc.

Trước hết họ phải sống cho xứng đáng là những người chiến sĩ xung kích bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước. Họ phải gắn bó với nhân dân, dựa vào dân để chống lại kẻ thù tấn công từ mọi phía. Sự thiếu vững vàng, thiếu trong sạch, sẽ là chỗ dựa cho bọn phản động có chỗ bám để tìm cách lật đổ chế độ, gây tình trạng thiếu gắn bó giữa chính quyền Cách mạng và dân tộc, tạo cơ hội cho chúng tìm cách phá hoại.

Bác Hồ đã dặn: “Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền lại khó hơn nhiều”. Chúng ta đã trải qua hơn 60 năm giành và giữ chính quyền bằng sức lực, mồ hôi, xương máu của hàng triệu nhân dân và chiến sĩ, đã hiểu rõ sự khó khăn để giành và giữ chính quyền.

Nghị quyết 4 khóa XI của Ban chấp hành Trung Ương Đảng đã chỉ rõ: Đảng viên phải chống sự thoái hóa về chính trị, đạo đức để gắn bó với dân, để giữ vững chế độ.

Cho đến hôm nay, tất cả Đảng viên, cán bộ phải gương mẫu cùng nhân dân làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám sống mãi trong lòng chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời gian nào!

Đ.P