TRANG THƠ NGUYỄN HÙNG

Chào Đại Tướng

Võ Nguyên Giáp

 

Tài cao chí lớn đời oanh liệt

Đức độ khiêm cung mãi sang ngời

Vẹn tròn nhân nghĩa lòng cao cả

Toàn chí tận tâm với nước non

 

******

 

Võ Thánh – Văn Nhân

 

Võ, văn, tài, đức, lừng thiên hạ

Nguyên khí hiền tài của Quốc Gia

Giáp trụ giữa lòng toàn dân tộc

Sống giữa nhân, trần, vẫn sắt son

Mãi vẫn lo toan nghìn việc nước

Trong đời nào dễ có mấy ai

Lòng vẫn kiên trinh vì nghĩa lớn

Dân quí, dân thương đức độ dầy.

 

Con kính dâng Bác

Nguyễn Hùng

(Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchThành phố Hồ Chí Minh)