Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh

KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (30/4/1975 – 30/4/2016)

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Kỷ niệm 41 năm giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất, đây là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm thực mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta bắt đầu từ đầu năm 1954 và kết thúc thắng lợi vào ngày 30 – 4 – 1975. Trải qua 21 năm chiến đấu kiên cường, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh thực dân kiểu mới quy mô lớn nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai do đế quốc Mỹ gây ra, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đây là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, là trang sử hào hùng, vẻ vang nhất suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, là mốc son chói lọi trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, là thiên anh hùng ca bất hủ của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa Tổ quốc ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và CNXH.

 Xe tăng của quân giải phóng tiến vào Dinh độc lập trưa ngày 30/4/1975. Ảnh: TL

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đánh dấu bước ngoặt cơ bản của con đường cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra từ trong Chính cương vắn tắt năm 1930 – con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi đó là kế tục thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, phát huy thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954), là trận đánh quyết định nhất của cuộc chiến đấu 30 năm (1945 – 1975) gian khổ, ác liệt, giành lại và giữ vững nền độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Thắng lợi đó là quyết tâm lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết đánh và quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Đó là một quyết tâm vĩ đại được khẳng định ngay từ đầu và luôn luôn kiên định trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Quyết tâm ấy được bắt nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất, ý thức làm chủ vận mệnh đất nước của người Việt Nam, được hun đúc từ ngàn đời nay. Mỗi khi Tổ quốc bị lâm nguy, dân tộc ta triệu người như một, sẵn sàng đứng lên chống giặc, cứu nước.

Bộ đội ta đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh TL

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta. Đường lối đó được thể hiện trong một loạt chủ trương mang tính hệ thống, kết hợp những vấn đề về nguyên tắc, chiến lược với những vấn đề về sách lược và phương pháp, hình thành những giải pháp tối ưu đưa cách mạng và kháng chiến tiến lên một cách vững chắc, từ giai đoạn mở đầu đến giai đoạn kết thúc. Đường lối đó đã tạo nên sức chiến đấu to lớn của cả nước, đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ sâu rộng và mạnh mẽ nhất của nhân dân các nước trên thế giới trong điều kiện quốc tế phức tạp, bảo đảm cho quân và dân ta đánh thắng từng bước, tiến lên đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Đây là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc; mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 41 năm qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, rất quan trọng và có ý nghĩa lịch sử. Chúng ta đã bảo vệ được thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ XHCN, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Đất nước bước đầu thực hiện thành công công cuộc đổi mới, ra khỏi tình trạng kém phát triển, bộ mặt của đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi; sức mạnh về mọi mặt được tăng cường, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Nhân dân Sài Gòn mít tinh chào mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ảnh TL

 Năm tháng trôi qua càng làm nổi bật tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại của đại thắng mùa Xuân năm 1975. 41 năm đã đi qua, âm hưởng của bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh với cung bậc của những thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vẫn in dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân ta và bạn bè tiến bộ, yêu chuộng hoà bình, độc lập, tự do, công lý trên thế giới; thắng lợi đó mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một mốc vinh quang chói lọi trong quá trình đi lên của lịch sử dân tộc, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc./.   


ThS. PHẠM PHÚ BÌNH