Back Lữ hành Sổ tay Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch

Giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch

Ngày 02 tháng 03 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch. Tạp chí Du lịch TPHCM đăng tải toàn văn Bộ Quy tắc này:

b_0_0_0_00_images_190817_boquytac2.jpg

b_0_0_0_00_images_190817_boquytac3.jpg

b_0_0_0_00_images_190817_boquytac4.jpg

b_0_0_0_00_images_190817_boquytac5.jpg

b_0_0_0_00_images_190817_boquytac6.jpg

b_0_0_0_00_images_190817_boquytac7.jpg

b_0_0_0_00_images_190817_boquytac8.jpg

b_0_0_0_00_images_190817_boquytac9.jpg

b_0_0_0_00_images_190817_boquytac10.jpg

b_0_0_0_00_images_190817_boquytac11.jpg

b_0_0_0_00_images_190817_boquytac12.jpg

b_0_0_0_00_images_190817_boquytac13.jpg

b_0_0_0_00_images_190817_boquytac14.jpg

b_0_0_0_00_images_190817_boquytac15.jpg

b_0_0_0_00_images_190817_boquytac16.jpg

b_0_0_0_00_images_190817_boquytac17.jpg